CUMED Announcement

Guidelines for contagious disease prevention for trainees

แนวทางการป้องกันโรคติดต่อของบุคลากรที่มาฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย ในระยะเวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไปยังผู้ป่วยและบุคลากรภายในโรงพยาบาล และปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่ 86/2563 แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษาและบุคคลากรภายนอกที่มาปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ.2563  ภาควิชาจึงขอให้ แพทย์ นิสิต/นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความประสงค์จะมาฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย ในระยะเวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป แสดงใบรับรองว่ามีภูมิคุ้มกันต่อโรคอีสุกอีใส โรคหัดและหัดเยอรมัน โรคไวรัสตับอักเสบบี และรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ภายใน 1 ปี หรือมีการดำเนินการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนมาฝึกอบรม/ดูงาน   รวมทั้งมีการผลการตรวจภาพรังสีทรวงอกภายใน 6 เดือน  โดยสามารถ download แบบฟอร์มได้จากเวปไซด์ของภาควิชา www.cumedicine.org  และนำมายื่นที่ภาควิชาฯ หรือที่สาขาวิชาก่อนเริ่มการฝึกอบรม/ดูงาน

ทั้งนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน สามารถติดต่อสอบถามเรื่องการ elective ได้ที่ postgrad_med@chula.md หรือโทร 02-256-4000 ต่อ 61819 (ในเวลาราชการ)

Download
ใบรับรองเพื่อการป้องกันโรคสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มาฝึกอบรมหรือดูงาน 
ประกาศแนวทางป้องกันโรคติดต่อของบุคลากรที่มาฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน

News & Events

Academic & Research

Media for Public

Health knowledge for the general public for taking care of yourself properly

เรื่องน่ารู้ "การเตรียมตัวของผู้ป่วยเพื่อส่องกล้องตรวจและเชื่อมเยื่อหุ้มปอด"

Update: 20 Dec 2022

เรื่องน่ารู้ "การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเมื่อทำหัตถการเจาะท้อง"

Update: 20 Dec 2022

เรื่องน่ารู้ "การปฏิบัติตัวของผู้ป่ายเมื่อทำหัตถการเจาะหลัง"

Update: 20 Dec 2022

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.