ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่น จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

  • 10 มิ.ย. 53
    เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได้มอบเกียรติบัตรการวิจัยดีเด่น ระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดให้แก่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การตัดสินครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ที่รัดกุมหลายประการ โดยส่วนใหญ่พิจารณาจากคุณภาพ และปริมาณงานวิจัย ของคณาจารย์และภาควิชาโดยรวม (ใช้ระดับของวารสาร และค่า impact factors ของวารสาร มาถ่วงน้ำหนักผลงานตีพิมพ์แต่ละชิ้น) ภาควิชาอายุรศาสตร์ ที่ได้รับ เกียรติบัตรระดับ 5 มีเพียง 2 แห่ง (จากภาควิชาอายุรศาสตร์ทั่วประเทศจำนวนมาก ที่ยื่นส่งข้อมูลให้กับสกว.) คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
    ดาวน์โหลด:
    40.jpg   Downloads: 884
    Update: วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553 / Viewed: 1326

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.