แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
กรุณาเลือก
 • นายแพทย์วสุนนท์ ธินรุ่งโรจน์

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาประสาทวิทยา
  สังกัด : รพ.มหาราชนครราชสีมา
 • แพทย์หญิงศุภร ตราวณิชกุล

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาประสาทวิทยา
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์อรรคพล พินิจจินดาทรัพย์

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาประสาทวิทยา
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์คริส ฟูจิตนิรันดร์

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาโรคติดเชื้อ
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงเบญจวรรณ สกุลสุจิราภา

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาโรคติดเชื้อ
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงณัฏฐา ล้ำเลิศกุล

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาโรคไต
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์ดลวัฒน์ แสงพานิชย์

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาโรคไต
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์ปองปราชญ์ พัวพัฒนกุล

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาโรคไต
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์สุวศิน อุดมกาญจนนันท์

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาโรคไต
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงฐิติมา หลิมเจริญ

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์ปฐมพงษ์ คำภามูล

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์เผดิมวุฒิ ธีระวงศ์สกุล

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงพาธิตา สิทธิเจริญชัย

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงสุภาณี สินเพิ่มสุขสกุล

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์ณัฐพงศ์ วิบูลย์ศิริชัย

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ และภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์นพพล ลีลายุวัฒนกุล

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ และภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์นรชัย ชาญฐิติเวช

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ และภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์ธนวัฒน์ เหลืองสุขฤกษ์

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาโรคทางเดินอาหาร
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงวินิตา โอฬารลาภ

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาโรคทางเดินอาหาร
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงสุรีย์พร แจ้งศิริกุล

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาโรคทางเดินอาหาร
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงณิชกานต์ หลายชูไทย

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงวาสิตา วราชิต

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงณัฏยา สินทวิชัย

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงศุลีพร อุตมาภินันท์

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงฐิตา เจียสกุล

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาโลหิตวิทยา
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงชนิกา กุลภัทรวภา

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาตจศัลยศาสตร์
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงสายวรีย์ วงษ์รวิโอภาพ

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาตจศัลยศาสตร์
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์กานต์ ศักดิ์ศรชัย

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาประสาทกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงจิตรลดา สมาจาร

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์พงศ์ภัทร์ วรสายัณห์

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงสิริญชา ปิติปัญญากุล

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาประสาทโรคลมชัก
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์กานต์ ชัยรัตน์

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก
  สังกัด : อิสระ