แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
กรุณาเลือก
 • แพทย์หญิงจุฑาณัฐ ยศราวาส

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาประสาทวิทยา
  สังกัด :
 • แพทย์หญิงวรงค์พร เผื่อนปฐม

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาประสาทวิทยา
  สังกัด :
 • นายแพทย์ณัฐพจน์ ดัดพันธ์

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาประสาทวิทยา
  สังกัด :
 • นายแพทย์เผดิมวุฒิ ธีระวงศ์สกุล

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก
  สังกัด :
 • แพทย์หญิงศุภร ตราวณิชกุล

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขา ประสาทวิทยาโรคหลือดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
  สังกัด :
 • แพทย์หญิงณัฎฐา ล้ำเลิศกุล

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขา เวชบำบัดวิกฤตโรคไต
  สังกัด :
 • แพทย์หญิงนิชา ธำรงสัตย์

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขา เวชบำบัดวิกฤตโรคไต
  สังกัด :
 • นายแพทย์สุวศิน อุดมกาญจนนันท์

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขา การปลูกถ่ายอวัยวะ(ไต)
  สังกัด :
 • นายแพทย์ปฐมพงษ์ คำภามูล

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขา ภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์ปลูกถ่ายหัวใจ
  สังกัด :
 • แพทย์หญิงสุภาณี สินเพิ่มสุขสกุล

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขา ภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์ปลูกถ่ายหัวใจ
  สังกัด :
 • แพทย์หญิงพาธิตา สิทธิเจริญชัย

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขา คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ
  สังกัด :
 • นายแพทย์นพพล ลีลายุวัฒนกุล

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาอายุรศาสตร์การทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม
  สังกัด :
 • นายแพทย์สิริชัย กิตติชาญธีระ

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาโรคผิดปกติจาการนอนหลับ
  สังกัด :