แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
กรุณาเลือก
 • นายแพทย์เสฏฐพงศ์ ชูนามชัย

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาประสาทวิทยา
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์ปวัตน์ พื้นแสน

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงกมลทิพย์ ไชยโกมล

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงขนิษฐา เธียรกานนท์

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์จิรัฏฐ์ พรรณจิตต์

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงสมกัญญา ตั้งสง่า

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์คณินทร์ จันทราประภาเวช

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์เฉลิมชัย โกเมนธรรมโสภณ

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์นนทิกร ธีรสุวิภากร

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์นิธิ โตควณิชย์

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงปรมากรณ์ สุทธิรัตน์

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์ปิโยรส เลิศสงวนสินชัย

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงณัฐวรรณ สงวนวงษ์

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงนิชา รสมทรัพย์

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงพรพรรณ รัตนเจียเจริญ

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์จรงกร ศิริมงคลเกษม

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์ภัคพล รัตนชัยสิทธิ์

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงยิ่งลักษณ์ ศรีธัญรัตน์

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์บวรคุณ ตันติวุฒิคุณ

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงปิยนุช ปิยสาธิต

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงวรรศมล มหาพรรณ

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์อธิษฐ์ วุฒิสารวัตนา

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงญาดา สุพรรณคง

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาตจศัลยศาสตร์
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงปุณณภา ดีวงกิจ

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาตจศัลยศาสตร์
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงมานิตา อัตถสุริยานันท์

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  สาขาตจศัลยศาสตร์
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงยุวดี ทองเชื่อม

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาประสาทกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์อนุรุธ ฮั่นตระกูล

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์ธีรภาพ กิจจาวิจิตร

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขา ประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงศศิธร คุณูปการ

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตโรคไต
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์นพพล ลีลายุวัฒนกุล

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาอายุรศาสตร์การทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม
  สังกัด : อิสระ
 • นายแพทย์วรวุฒิ  ตันติทวีวัฒน์

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาอายุรศาสตร์การทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงอันทิพา บุษกรเรืองรัตน์

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  อนุสาขาประสาทวิทยาการทำงานขั้นสูงของสมองและกลุ่มโรคภาวะสมองเสื่อม
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงชไมพร เตชะกำพู

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  ประสาทวิทยาโรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อและการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
  สังกัด : อิสระ
 • แพทย์หญิงมนัสวรรณ์ สันทนานุการ

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
  ประสาทวิทยาโรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อและการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
  สังกัด : อิสระ