แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

นายแพทย์กันภัย วงษ์จริต

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม
สังกัด : อิสระ

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.