แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ดูรายละเอียด

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ดูรายละเอียด

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

นายแพทย์มณฑ์ปราชญ์ หาญผดุงกิจ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
สังกัด : รพ.จุฬาภรณ์

แพทย์หญิงธรณ์ธันย์ เอื้อพงศ์สุขกิจ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
สังกัด : -

แพทย์หญิงวราลี เติบศิริ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
สังกัด : -

แพทย์หญิงวรินทิพย์ มหาพสุธานนท์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
สังกัด : -

นายแพทย์กมลาสม์ อำนวย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
สังกัด : รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

แพทย์หญิงลัดดารัตน์ ศรีคำ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
สังกัด : รพ.สกลนคร

นายแพทย์โอภาส จันทร์เพ็ชร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
สังกัด : รพ.สุรินทร์

นายแพทย์คณาวุฒิ ใบพฤกษ์ทอง

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
สังกัด : อิสระ

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.