แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์

นายแพทย์ชนาธิป เดชวาณิชย์กุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์
สังกัด : อิสระ

นายแพทย์อภิรัฐ โรจน์อนนท์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์
สังกัด : อิสระ

แพทย์หญิงนวพร อึ้งประภากร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์
สังกัด : อิสระ

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.