แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์

นายแพทย์รุ่งโรจน์ เบญจรัตนภาคี

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์
สังกัด : ม.สงขลานครินทร์

แพทย์หญิงนลินี ปิติพรชัย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์
สังกัด : -

แพทย์หญิงวิลาวัณย์ ดำเกิงสุนทร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์
สังกัด : -

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.