แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

แพทย์หญิงณัฐฐิญา ผลหมู่

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
สังกัด : รพ.จุฬาภรณ์

นายแพทย์ไพรัช ทรัพย์ส่งเสริม

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
สังกัด : อิสระ

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.