แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาการตรวจเอ็มอาร์ไอหัวใจและหลอดเลือด

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาการตรวจเอ็มอาร์ไอหัวใจและหลอดเลือด


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาการตรวจเอ็มอาร์ไอหัวใจและหลอดเลือด


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาการตรวจเอ็มอาร์ไอหัวใจและหลอดเลือด


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาการตรวจเอ็มอาร์ไอหัวใจและหลอดเลือด


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาการตรวจเอ็มอาร์ไอหัวใจและหลอดเลือด

แพทย์หญิงวศินี พรหมรัตน์พรรณ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาการตรวจเอ็มอาร์ไอหัวใจและหลอดเลือด
สังกัด : รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

นายแพทย์นนทิกร ธีรสุวิภากร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาการตรวจเอ็มอาร์ไอหัวใจและหลอดเลือด
สังกัด : -

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.