ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม Interhospital Rheumatology Conference ครั้งที่ 1/2560

ด้วยสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม  Interhospital Rheumatology Conference ครั้งที่ 1/2560  

 

 

ขออนุญาตแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงห้องประชุม จากเดิม ห้องประชุมชั้น 13 เปลี่ยน เป็นห้องประชุม 200 ที่นั่งโซน D ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 Update: วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 / Viewed: 418