ข่าวประชาสัมพันธ์

Medical Grand Round วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เรื่อง “ Cardiovascular risk screening ” โดย อ.นพ.ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ และ อ.นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัยUpdate: วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 / Viewed: 236