แนวทางการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 2563

 • 03 ต.ค. 62

  แนวทางการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 2563
  แนวทางนี้ใช้สำหรับการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แผน ก (สาขาประเภทที่ 1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปีการฝึกอบรม 2563
  1. เกณฑ์การคัดเลือก
      1.1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบของแพทยสภาและราชวิทยาลัยอายุรแพทย์กำหนด
      1.2. ต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรค
      ต่อการศึกษ การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  2. สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยามีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา เป็นกรรมการคัดเลือก การตัดสินการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน (ตามผนวก ก. ) โดยพิจารณาจากข้อมูลดังนี้
      2.1.คะแนนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
      - คะแนนเฉลี่ยตลลอดหลักสูตร และคะแนนในรายวิชาอายุรศาสตร์
      - คะแนน ศรว.ขั้นที่ 1 และ2
      2.2 เป็นผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
      2.3.จดหมายรับรองจากผู้บังคับบัญชาที่ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ
      2.4.คะแนนจากการสัมภาษณ์
  3. กำหนดเวลาการเปิดรับสมัคร
  วันที่ 1 พฤษภาคม – 22 สิงหาคม 2562
  4. จำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านที่เปิดรับสมัคร ประจำปีการฝึกอบรม 2563
  - จำนวน 2 คน
  5. เงื่อนไขและวิธีการสมัคร
      5.1 เอกสารประกอบการสมัคร
         5.1.1 ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายจำนวน 1 รูป ติดต่อขอรับเอกสารทางอีเมล thanatchai03@gmail.com
         5.1.2 สำเนาบัตรประชาาชน
         5.1.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล / ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
         5.1.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
         5.1.5 สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
         5.1.6 สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ
         5.1.7 หนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัด)
         5.1.8 หนังสือรับรอง / หนังสือแนะนำจากผู้บังคับบัญชา และ/หรือ อาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครศึกษา
  6. การยื่นใบสมัคร
  จัดเตรียมเอกสารข้อ 5.1.1 – 5.1.8 สแกนเอกสารทั้งหมดส่งมาที่ thanatchai03@gmail.com
  เอกสารฉบับจริงผู้สมัครนำมาในวันสัมภาษณ์
  สิ้นสุดการรับเอกสารภายใน วันที่ 16 สิงหาคม 2562
  7. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
  วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.
  สถานที่ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 6 โซน C ศูนย์วิจัยหน่วยมะเร็งวิทยา
  8. การแจ้งผลการคัดเลือก
  คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน จะทำแจ้งผลการสอบสัมภาณ์ให้ผู้สมัครสอบทราบภายหลังการสัมภาษณ์ประมาณ 1 สัปดาห์

  แนวทางการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 2563
  แนวทางนี้ใช้สำหรับการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด แผน ก (สาขาประเภทที่ 3) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปีการฝึกอบรม 2563
  1. เกณฑ์การคัดเลือก
     1.1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบของแพทยสภาและราชวิทยาลัยอายุรแพทย์กำหนด
     1.2. ต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรค
  ต่อการศึกษ การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  2. สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยามีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา เป็นกรรมการคัดเลือก การตัดสินการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน (ตามผนวก ก. ) โดยพิจารณาจากข้อมูลดังนี้
     2.1.คะแนนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
     - คะแนนเฉลี่ยตลลอดหลักสูตร และคะแนนในรายวิชาอายุรศาสตร์
     - คะแนน ศรว.ขั้นที่ 1 และ2
     2.2 เป็นผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
     2.3.หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของสถาบันที่ฝึกอบรมในสาขาอายุรศาสตร์
     2.4.จดหมายคำแนะนำจากผู้ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา
     2.5.คะแนนจากการสัมภาษณ์
  3. กำหนดเวลาการเปิดรับสมัคร
  วันที่ 1 พฤษภาคม – 22 สิงหาคม 2562
  4. จำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่เปิดรับสมัคร ประจำปีการฝึกอบรม 2563
  - จำนวน 4 คน
  5. เงื่อนไขและวิธีการสมัคร
      5.1 เอกสารประกอบการสมัคร
         5.1.1 ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายจำนวน 1 รูป ติดต่อขอรับเอกสารทางอีเมล thanatchai03@gmail.com
         5.1.2 สำเนาบัตรประชาาชน
         5.1.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล / ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
         5.1.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
         5.1.5 สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และสำเนาหนังสือวุฒิบัตร
         สาขา  อายุรศาสตร์
         5.1.6 สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ
         5.1.7 หนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัด)
         5.1.8 หนังสือรับรอง / หนังสือแนะนำจากผู้บังคับบัญชา และ/หรือ อาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครศึกษา
  6. การยื่นใบสมัคร
  จัดเตรียมเอกสารข้อ 5.1.1 – 5.1.8 สแกนเอกสารทั้งหมดส่งมาที่ thanatchai03@gmail.com
  เอกสารฉบับจริงผู้สมัครนำมาในวันสัมภาษณ์
  สิ้นสุดการรับเอกสารภายใน วันที่ 16 สิงหาคม 2562
  7. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
  วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.
  สถานที่ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 6 โซน C ศูนย์วิจัยหน่วยมะเร็งวิทยา
  8. การแจ้งผลการคัดเลือก
  คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน จะทำแจ้งผลการสอบสัมภาณ์ให้ผู้สมัครสอบทราบภายหลังการสัมภาษณ์ประมาณ 1 สัปดาห์

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

  Update: วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 / Viewed: 714

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.