กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 2564

 • 19 ก.ค. 63

  แนวทางการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 2564

  แนวทางนี้ใช้สำหรับการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แผน ก (สาขาประเภทที่ 1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปีการฝึกอบรม 2564

  1. เกณฑ์การคัดเลือก 

  1.1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบของแพทยสภาและราชวิทยาลัยอายุรแพทย์กำหนด

  1.2. ต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรค 

  ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  2. สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยามีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ มะเร็งวิทยา เป็นกรรมการคัดเลือก การตัดสินการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน (ตามผนวก ก. ) โดยพิจารณา จากข้อมูลดังนี้

  2.1.คะแนนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 

  - คะแนนเฉลี่ยตลลอดหลักสูตร และคะแนนในรายวิชาอายุรศาสตร์

  - คะแนน ศรว.ขั้นที่ 1 และ 2

  2.2 เป็นผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  2.3.จดหมายรับรองจากผู้บังคับบัญชาที่ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ

  2.4.คะแนนจากการสัมภาษณ์ 

  3. กำหนดเวลาการเปิดรัสมัคร 

  วันที่ 1 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2563 

  4. จำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านที่เปิดรับสมัคร ประจำปีการฝึกอบรม 2564 

  - จำนวน 2 คน 

  5. เงื่อนไขและวิธีการสมัคร 

  5.1 เอกสารประกอบการสมัคร 

  5.1.1 ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายจำนวน 1 รูป ติดต่อขอรับเอกสารทางอีเมล thanatchai03@gmail.com

  5.1.2 สำเนาบัตรประชาาชน

  5.1.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล / ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

  5.1.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

  5.1.5 สำเนาใบประกอบวิชาชพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ 

  ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  5.1.6 สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ

  5.1.7 หนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัด)

  5.1.8 หนังสือรับรอง / หนังสือแนะนาจากผู้บังคับบัญชา และ/หรือ อาจารย์โรงเรียน 

  แพทยที่ผู้สมัครศึกษา 

  6. การยื่นใบสมคร 

  จัดเตรียมเอกสารข้อ 5.1.1 – 5.1.8 สแกนเอกสารทั้งหมดส่งมาที่ thanatchai03@gmail.com เอกสารฉบับจริงผู้สมัครนำมาในวันสัมภาษณ์ สิ้นสุดการรับเอกสารภายใน วันที่ 3 สิงหาคม 2563 

  7. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ 

  วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. สถานที่ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 6 โซน C ศูนย์วิจัยหน่วยมะเร็งวิทยา 

  8. การแจ็งผลการคัดเลือก 

  คณะอนกรรมการคัดเลอกแพทย์ประจำบ้าน จะทำแจ้งผลการสอบสัมภาณ์ให้ผู้สมัครสอบทราบ ภายหลังการสัมภาษณ์ประมาณ 1 สัปดาห์ 

   

  แนวทางการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 2564

  แนวทางนี้ใช้สำหรับการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด แผน ก (สาขาประเภทที่ 3) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปีการฝึกอบรม 2564

  1. เกณฑ์การคัดเลือก 

  1.1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบของแพทยสภาและราชวิทยาลัยอายุรแพทย์กำหนด

  1.2. ต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรค 

  ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  2. สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยามีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ มะเร็งวิทยา เป็นกรรมการคัดเลือก การตัดสินการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน (ตามผนวก ก. ) โดยพิจารณา จากข้อมูลดังนี้

  2.1 คะแนนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 

  - คะแนนเฉลี่ยตลลอดหลักสูตร และคะแนนในรายวิชาอายุรศาสตร์

  - คะแนน ศรว.ขั้นที่ 1 และ 2

  2.2 เป็นผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  2.3 จดหมายรับรองจากผู้บังคับบัญชาที่ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในสาขาอายุรศาสตร์

  2.4 จดหมายคำแนะนำจากผู้ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา

  2.5 คะแนนจากการสัมภาษณ์ 

  3. กำหนดเวลาการเปิดรัสมัคร 

  วันที่ 1 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2563 

  4. จำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่เปิดรับสมัคร ประจำปีการฝึกอบรม 2564 

  - จำนวน 3 คน 

  5. เงื่อนไขและวิธีการสมัคร 

  5.1 เอกสารประกอบการสมัคร 

  5.1.1 ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายจำนวน 1 รูป ติดต่อขอรับเอกสารทางอีเมล thanatchai03@gmail.com

  5.1.2 สำเนาบัตรประชาชน

  5.1.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล / ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

  5.1.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

  5.1.5 สำเนาใบประกอบวิชาชพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็น                             

  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และสำเนาหังสือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์

  5.1.6 สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ

  5.1.7 หนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัด)

  5.1.8 หนังสือรับรอง / หนังสือแนะนาจากผู้บังคับบัญชา และ/หรือ อาจารย์โรงเรียน 

  แพทยที่ผู้สมัครศึกษา 

  6. การยื่นใบสมคร 

  จัดเตรียมเอกสารข้อ 5.1.1 – 5.1.8 สแกนเอกสารทั้งหมดส่งมาที่ thanatchai03@gmail.com เอกสารฉบับจริงผู้สมัครนำมาในวันสัมภาษณ์ สิ้นสุดการรับเอกสารภายใน วันที่ 3 สิงหาคม 2563 

  7. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ 

  วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. สถานที่ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 6 โซน C ศูนย์วิจัยหน่วยมะเร็งวิทยา 

  8. การแจ็งผลการคัดเลือก 

  คณะอนกรรมการคัดเลอกแพทย์ประจำบ้าน จะทำแจ้งผลการสอบสัมภาณ์ให้ผู้สมัครสอบทราบ ภายหลังการสัมภาษณ์ประมาณ 1 สัปดาห์ 

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

  Update: วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 / Viewed: 1816

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.