งานวิจัย

Research Material For Faculty Member

Research Material For King Chulalongkorn Memorial Hospital Faculty Member ประกอบด้วย

- เอกสารวิธีการเขียน Research Proposal

- วิธีการเขียนและยื่นขอ IRB (เอกสารประกอบการยื่นขอสามารถ download ได้ที่ http://medchulairb.com/ethics/download/list.php)

- เอกสารประกอบการสอน SPSS

- Template สำหรับ Powerpoint Presentation สำหรับทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- Template สำหรับ Poster Presentation 

โดยทั้งนี้ฝ่ายคณะอนุกรรมการหลังปริญญา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณเนท ชลดา ผะธง และ นพ.ธนวัฒน์ เหลืองสุขฤกษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดหน่วยทางเดินอาหาร หน่วยทางเดินอาหาร ที่ช่วยจัดทำ template และขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงรุ่งฤดี ชัยธีรกิจที่ช่วยอำนวยการจัดทำมา ณ ที่นี้ดาวน์โหลด:
5. คำแนะนำการเขียน ResearchProposal_160323A (06 05 16).doc   Downloads: 2063
4. ขั้นตอนการยื่น IRB_160323A (06 05 16).docx   Downloads: 996
3. การเขียน InformationSheet_160323A (06 05 16).docx   Downloads: 757
2. การเขียน ConsentForm_160323A (06 05 16).docx   Downloads: 1109
1. การเขียนResearchProposal (06 05 16).doc   Downloads: 16024
HowTo submit IRB (06 05 16).pdf   Downloads: 600
Researcher_Manual_20130122 (06 05 16).doc   Downloads: 624
SPSS_160405A (06 05 16).pdf   Downloads: 2990
CU Medicine poster template 1_v160407 (07 04 16) (08 04 16) (06 05 16).pptx   Downloads: 655
CU Medicine template 1_Thai Logo_edit_v160119 (06 05 16).potx   Downloads: 625
CU Medicine template 1_Eng Logo_edit_v160119 (06 05 16).potx   Downloads: 781
Update: วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 / Viewed: 3129