หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

แนวทางการป้องกันโรคติดต่อของบุคลากรที่มาฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน

 • 02 ก.ค. 63

  แนวทางการป้องกันโรคติดต่อของบุคลากรที่มาฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย ในระยะเวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป

  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไปยังผู้ป่วยและบุคลากรภายในโรงพยาบาล และปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่ 86/2563 แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษาและบุคคลากรภายนอกที่มาปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ.2563  ภาควิชาจึงขอให้ แพทย์ นิสิต/นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความประสงค์จะมาฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย ในระยะเวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป แสดงใบรับรองว่ามีภูมิคุ้มกันต่อโรคอีสุกอีใส โรคหัดและหัดเยอรมัน โรคไวรัสตับอักเสบบี และรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ภายใน 1 ปี หรือมีการดำเนินการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนมาฝึกอบรม/ดูงาน   รวมทั้งมีการผลการตรวจภาพรังสีทรวงอกภายใน 6 เดือน  โดยสามารถ download แบบฟอร์มได้จากเวปไซด์ของภาควิชา www.cumedicine.org  และนำมายื่นที่ภาควิชาฯ หรือที่สาขาวิชาก่อนเริ่มการฝึกอบรม/ดูงาน

  ทั้งนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

  แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน สามารถติดต่อสอบถามเรื่องการ elective ได้ที่ postgrad_med@chula.md หรือโทร 02-256-4000 ต่อ 61819 (ในเวลาราชการ)

  Download
  ใบรับรองเพื่อการป้องกันโรคสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มาฝึกอบรมหรือดูงาน 
  ประกาศแนวทางป้องกันโรคติดต่อของบุคลากรที่มาฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน

  Update: วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 / Viewed: 8303

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.