หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

เจ้าหน้าที่ / ธุรการ ภาควิชาอายุรศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร 02-256-4000 ต่อ 61803 - 4

กัณทิยา ประวัติ

งาน
งานสารบรรณคณะแพทยศาสตร์
อีเมล์
kantiya_3240@hotmail.com
โทร.
61803

วิชนารถ ราชคำ

งาน
งานสารบรรณสภากาชาดไทย
อีเมล์
puengnoi30.11@gmail.com
โทร.
61804

วิทยา พวงพิลา

งาน
งานบุคลากร( HR2-3)
อีเมล์
wit_p4246@yahoo.com
โทร.
61805

จักรพงษ์ กลีบสัตบุตร

งาน
งาน IT / วิชาการ / ประกันคุณภาพการศึกษา
อีเมล์
k_nuy@hotmail.com
โทร.
61806

ธัญพร สุขไพบูลย์

งาน
งานบริการผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก
อีเมล์
aaa4246@hotmail.com
โทร.
61807

รวีรัตน์ พัตราภรณ์

งาน
งานบริหาร / การเงิน / วิชาการ
อีเมล์
nok.raweerat@gmail.com
โทร.
61809

กมลเนตร มุสิกสวัสดิ์

งาน
งานวิจัย / งานบริการผู้ป่วยนอก
อีเมล์
kamolnate.cuhptrmt@gmail.com
โทร.
61810

สุกัญญา มั่นคง

งาน
งานพัสดุ ครุภัณฑ์
อีเมล์
sukanya.monkhong021@gmail.com
โทร.
61811

ภูมิศักดิ์ ลามมะ

งาน
งาน IT / โสต / วารสารจุฬาอายุรศาสตร์
อีเมล์
puyz.finalcut@gmail.com
โทร.
61812

พรพิมล ภิรมย์ฤทธิ์

งาน
งานการศึกษาระดับหลังปริญญา (แพทย์ประจำบ้าน)
อีเมล์
ponpimol.piromrit@hotmail.com
โทร.
61815

บุศรา รติวิริยะพงศ์

งาน
งานการศึกษาระดับหลังปริญญา (แพทย์ประจำบ้าน)
อีเมล์
ipezts.np@gmail.com
โทร.
61817

คนธวัลย์ ศิริเกตุมณีรัตน์

งาน
การศึกษาระดับหลังปริญญา (แพทย์ประจำบ้าน)
อีเมล์
kontawan.siri@hotmail.com
โทร.
61819

ชลทิมา ทาทิพย์

งาน
งานการศึกษาระดับหลังปริญญา (แพทย์ประจำบ้าน)
อีเมล์
Chontima_t@hotmail.com
โทร.
61820

ดาริกา ทาทิพย์

งาน
งานระดับบัณฑิตศึกษา (นิสิตปริญญา โท-เอก / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด)
อีเมล์
snoo_wie@hotmail.com
โทร.
61822

เพ็ญผกา เจือบุญ

งาน
งานระดับบัณฑิตศึกษา (นิสิตปริญญา โท-เอก / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด)
อีเมล์
jejunny@gmail.com
โทร.
61824

มานิสา ปราการพิลาศ

งาน
งานการศึกษาระดับปริญญา (นิสิตแพทย์ ปี 4)
อีเมล์
bumbum_mmmmm@hotmail.com
โทร.
61816

ดวงนภา เล็กลาด

งาน
งาน งานการศึกษาระดับปริญญา (นิสิตแพทย์ ปี 5)
อีเมล์
annandant.1984@gmail.com
โทร.
61823

ณฐมน พรสุวรรณ

งาน
การศึกษาระดับปริญญา (นิสิตแพทย์ ปี 5)
อีเมล์
NongMM1986@gmail.com
โทร.
61828

วรรณี สีขาว

งาน
งานการศึกษาระดับปริญญา (นิสิตแพทย์ ปี 6)
อีเมล์
wannee4246@yahoo.com
โทร.
61827

มินตรา เชื้อพุทธ

งาน
งานการศึกษาระดับปริญญา (นิสิตแพทย์ ปี 5, 6)
อีเมล์
may_304@live.com
โทร.
61825

ธนสินี ดอนกลาง

งาน
งาน รับ-ส่ง เอกสาร / บริการทั่วไป

ธุรการสาขาวิชาอายุรศาสตร์

สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด (Division of Cardiovascular Diseases)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4184 , 0-2256-4291, 0-2256-4000 ต่อ 80121-23

ขวัญเรือน พวงชมพู
kwanreun.cardio.chula@outlook.co.th

สาขาวิชาตจวิทยา (Division of Dermatology)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4253, 0-2256-4000 ต่อ 80501-5

กาญจนา ยุทธวิบูลย์
skinchula@gmail.com

สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม (Division of Endocrinology and Metabolism)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4101, 0-2256-4000 ต่อ 80401-2

อาภาภรณ์ การินทร์ / ศิริลาภ ขวัญเจ้า / สุรกาญจน์ นามวงษา
apaporn102@yahoo.com / rakeakna@yahoo.com / kittysk4@hotmail.com

สาขาวิชาโรคไต (Division of Nephrology)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 81014-19

ทิพย์วัลย์ ทองธำรงรัตน์ / วิไลรัตน์ สองประโคน
nephro_chula@hotmail.com / wilairat_pom@hotmail.com

สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร (Division of Gastroenterology)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 80236-7

อทิติยา อภิราชจิตร
athiti_pook@hotmail.com / division_GI@yahoo.com

สาขาวิชาประสาทวิทยา (Division of Neurology)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 80722-23

ธนสร ดอกไม้เงิน
neuro.chula@hotmail.co.th / modonchak28@hotmail.com

สาขาวิชาโรคมะเร็ง (Division of Medical Oncology)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4533

สมจิตย์ ชิราพร / ธณัติชัย ศรีแพรศรี
kai4533@hotmail.com / thanatchai03@gmail.com

สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก (Division of Allergy and Clinical Immunology)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 80601

ปาลิดา การโสรส
palidakik@gmail.com

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ (Division of Infectious Diseases)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4578, 0-2256-4000 ต่อ 80506

ปนัดดา ขำนิพันธ์
p_khumniphat@yahoo.com

สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Division of Geriatric Medicine)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 61850 , 61851

จิราภร พิบูลย์สวัสดิ์
jiphiboon@yahoo.co.th

สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก (Division of Clinical Epidemiology)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 80901

สมพร สุขสถิตย์
somporn_suksathi@yahoo.com

สาขาวิชาโลหิตวิทยา (Division of Hematology)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 80251-3

อรุโณทัย ศรีเคลือบ
hematology.unit@gmail.com

สาขาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต (Division of Pulmonary Diseases and Pulmonary Critical Care)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 80741-2

จิราพร หนองขุ่นสาร / ณัฐกานต์ ช่อผะกา
aom-aom1985@hotmail.com / Nuttadream@gmail.com

สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม (Division of Rheumatology)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 61853

พิมประภา ถนอมทรัพย์ / ทิวา คร้ามมี
pimprapa.tha@chulahospital.org / thiwa.km@gmail.com

สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาล และผู้ป่วยนอก (Division of Perioperative and Ambulatory Medicine)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 61836

พบสุข  ถวายนาค
bowiez_1985@hotmail.com

สาขาวิชาโภชนาการคลินิก (Division of Clinical Nutrition)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 61834

สิริกานต์ ธรรมสุนทร
sirikarn.tham@gmail.com

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Division of Emergency Medicine)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 83058

ปนัดดา ฉายประดับ
Emchula@gmail.com

สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ (Division of Medical Genetics)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 61850 , 61851

จิราภร พิบูลย์สวัสดิ์
jiphiboon@yahoo.co.th

สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทั่วไป (Division of General Medicine )

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 81927

สุพัชรี วงศ์รัตนคำ
wsupatcharee1989@gmail.com


สาขาวิชาพิษวิทยา (Division of Toxicology)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 61834

สิริกานต์ ธรรมสุนทร
sirikarn.tham@gmail.com

สาขาวิชาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต (Critical Care Medicine)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 61857

พีรเดช หนูเจริญ
nootortor2529@gmail.com

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.