หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

ทำเนียบศิษย์เก่าอายุรศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในปี พ.ศ. 2515 ภาควิชาอายุรศาสตร์ได้เริ่มมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ และเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรทางวิชาศาสตร์การแพทย์ทางคลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ใน 3 ปีต่อมา

ศิษย์เก่าแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์จุฬา กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทั้งในโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป แพทย์ประจำบ้านที่ประสบความสำเร็จในชีวิตดำรงตำแหน่งสำคัญ และได้รับรางวัลระดับชาติมีมากมาย

ทำเนียบรุ่นที่ 1 (2515 – 2517)
แพทย์หญิงทวีสิน อิริยะชัยพาณิชย์ แพทย์หญิงอิฎฐพร อ่วมสำอางค์

ทำเนียบรุ่นที่ 2 (2516 - 2518)
แพทย์หญิงพรทิพย์ หุยประเสริฐ
แพทย์หญิงศรีเรือน ศุภพิทยากุล
แพทย์หญิงวรรณา วงษ์เมฆ

ทำเนียบรุ่นที่ 3 (2517 - 2519)
นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า แพทย์หญิงยุพิน สังฆ์คุ้ม

ทำเนียบรุ่นที่ 4 (2518 - 2520)
แพทย์หญิงดร.สุวิณา รัตนชัยวงศ์
นายแพทย์สมศักดิ์ เลียงจันทร์
แพทย์หญิงเจรียง จันทร์กมล
แพทย์หญิงใยวรรณ ธนะ
นายแพทย์จรินทร์ อัศวหาญฤทธิ์
แพทย์หญิงวัณณศรี สินธุภัค
นายแพทย์อภิชัย เจริญวัฒนานนท์
นายแพทย์ชาลี บุษยาพร
นายแพทย์มงคล จิรสถาพร

ทำเนียบรุ่นที่ 5 (2519 - 2521)
แพทย์หญิงจารุณี สำเร็จประสงค์
แพทย์หญิงนิศากร สูอำพัน
นายแพทย์วิวัฒน์ ตรีรัตนวีรพงษ์
นายแพทย์ฐิตเวทย์ ตุมราศวิน
นายแพทย์ชาย ธีระศุต
แพทย์หญิงมัทนา หาญวณิชย์
นายแพทย์นภดล นพคุณ
นายแพทย์วิทยา ศรีดามา

ทำเนียบรุ่นที่ 6 (2520 - 2522)
นายแพทย์กัมมันต์ พันธุมจินดา
นายแพทย์สมศักดิ์ งามเอกเอื้อ
แพทย์หญิงปิยนุช โอเจริญ
แพทย์หญิงเจษฎี โกศลพันธุ์
แพทย์หญิงดาริกา บุญวิจิตร
นายแพทย์วิวัฒน์ ก่อกิจ

ทำเนียบรุ่นที่ 7 (2521 - 2523)
นายแพทย์กำพล พลัสสินธ์
นายแพทย์พิศาล ไม้เรียง
แพทย์หญิงธัญลักษณ์ ชัยเสรี
แพทย์หญิงจุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์
แพทย์หญิงมาลัย พาณิชย์พงษ์
แพทย์หญิงรุ่งอรุณ สันทัดกลการ

ทำเนียบรุ่นที่ 8 (2522 - 2524)
นายแพทย์ถาวร สุทธิไชยกุล
นายแพทย์นิวัตชัย สุจริตจันทร์
นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล
แพทย์หญิงสิริยา อารีเจริญเลิศ
นายแพทย์ทวี ศิริวงศ์
นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
นายแพทย์พิสิษฐ์ วัฒนวิทุกูร
นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำธรชัย
นายแพทย์นรวีร์ จั่วแจ่มใส
นายแพทย์สุวิทย์ โฆษิตสุรังคกุล
นายแพทย์อุทัย เก้าเอี้ยน
นายแพทย์สว่าง แสงหิรัญวัฒนา
แพทย์หญิงอุดมลักษณ์ แสงธิวงศ์

ทำเนียบรุ่นที่ 9 (2523 - 2525)
แพทย์หญิงจินดารัตน์ เหรียญตระกูล
นายแพทย์ดำรง ชูประวัติ
แพทย์หญิงบุษบา สาชลวิจารณ์
แพทย์หญิงเพ็ญศรี ทั่งตระกูล
นายแพทย์บุญเลิศ ภูวิมากร
นายแพทย์มานพ เตชะไพทูรย์
นายแพทย์ชัยชน  โลว์เจริญกุล
นายแพทย์ณัฐนันท์ ประศาสน์สารกิจ
นายแพทย์ทองประกอบ ศิริวาณิชย์
นายแพทย์ปิตินันท์ พัวพัฒนกุล
นายแพทย์สุรพล สุรางค์ศรีรัฐ
นายแพทย์สุรพันธ์ สิทธิสุข
นายแพทย์สุรชัย ธรณธรรม

ทำเนียบรุ่นที่ 10 (2524 - 2526)
แพทย์หญิงสุมนา  อร่ามเรือง
นายแพทย์อาทิตย์ กุกเรยา
นายแพทย์บัญญัติ  วุฒิเศรษฐไพบูลย์
นายแพทย์บุญนำ  ลิ้มมงคล
นายแพทย์ประเสริฐ  โพษิตลิปกุล
นายแพทย์ปรีชา  จำเริญฉันวงศ์
นายแพทย์ไพศาล  วชาติมานนท์
นายแพทย์มงคล  ลำยองเสถียร
นายแพทย์รุ่งโรจน์  ศุภโชคนิรันดร์
นายแพทย์วรรณรัตน์  ชาญนุกูล
นายแพทย์วินิต  เทิดสุทธิรณภูมิ
นายแพทย์วิทยุต  นามศิริพงศ์พันธุ์
นายแพทย์สมศักดิ์  กิตติวรพงศ์
นายแพทย์อุทัย  ตีระวนินทร

ทำเนียบรุ่นที่ 11 (2525 - 2527)
แพทย์หญิงกันทิมา ธัญญะวุฒิ
นายแพทย์สุรชัย วิจารณ์กัยกิจ
นายแพทย์วิชิต อัศววรฤทธิ์
นายแพทย์ไพรัช เกตุรัตนกุล
นายแพทย์ยวดยง เธียรตระวัน
นายแพทย์สิริวัฒน์ อนันตพันธุ์พงศ์
นายแพทย์สมชาย อินทรศิริพงษ์
นายแพทย์มั่น อุดมพาณิชย์
นายแพทย์สุรเทพ นพพรพันธ์
แพทย์หญิงอรพินทร์ จัยสิน
นายแพทย์มนต์ชัย ชาลาประวรรตน์
นายแพทย์สมชาย หาญไชยพิบูลย์กุล
นายแพทย์ไกรสิทธิ์ แซ่โซว
นายแพทย์มานัส เตชะไพฑูรย์
นายแพทย์สามารถ ตันอริยกุล
นายแพทย์สมพร ละออพัฒนาสกุล
นายแพทย์สมเกียรติ วงษ์ทิม
นายแพทย์สมศักดิ์ ไชยวัฒน์
นายแพทย์ดนัย เอกะโรหิต
นายแพทย์สมศักดิ์ วิทยะเสถียรกุล

ทำเนียบรุ่นที่ 12 (2526 - 2528)
แพทย์หญิงฐิตยากร โคสนาวิทย์
นายแพทย์บวรชัย จีระชน
นายแพทย์ธาดา กีรตวนิชเสถียร
แพทย์หญิงเกษกานดา แสงศิริ
แพทย์หญิงชุติมา การสมวรรณ์
นายแพทย์ประกอบกิจ วีระไวทยะ
นายแพทย์วีรยุทธ เนติธนากุล
นายแพทย์สาโรช สายชนะ
นายแพทย์อนันต์ จงเถลิง
นายแพทย์พิชัย แพร่ภัทร
แพทย์หญิงวาสนา ลือประสิทธิ์สกุล
นายแพทย์เกิดภูมิ มีนาภินันท์
นายแพทย์จิระพัฒน์ อุกโชค
นายแพทย์วัชรา บุญสวัสด์
นายแพทย์วสันต์ เสนะสุทธิพันธุ์
นายแพทย์ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา
นายแพทย์ขจรศักดิ์ จินตานนท์
นายแพทย์ธนาวุธ ศรีบุญเรือง
แพทย์หญิงเพียงใจ วัฒนเชษฐ์
นายแพทย์ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์
แพทย์หญิงสุดารัตน์ ศรีศิรินทร์
นายแพทย์ยงยุทธ จงสืบสิทธิ์
นายแพทย์สมชาย เอี่ยมอ่อง
นายแพทย์อนุสตตร จิตตินันทน์
แพทย์หญิงนลินี สุทธิพิศาล

ทำเนียบรุ่นที่ 13 (2527 - 2529)
นายแพทย์โสภณ เมฆธน
นายแพทย์จำเริญ ลวดเงิน
นายแพทย์สมบูรณ์ จิรโรจน์วัฒน
นายแพทย์ประวิตร์ วีระพัฒนา
นายแพทย์เชวง ลิขสิทธิ์
แพทย์หญิงดวงเดือน อาตมประสังสา
นายแพทย์มนตรี พงศ์พจน์เกษม
นายแพทย์วีรเทพ รัตนสุวรรณศรี
นายแพทย์สมชาย พัฒนอางกุล
นายแพทย์ธนวัฒน์ ภาคีชีพ
นายแพทย์สมชัย ชีพอารนัย
นายแพทย์อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์
นายแพทย์จีรศักดิ์ กาญจนพงศ์กุล
นายแพทย์อัษฎา วิภากุล
นายแพทย์สิงโต วีระอาชากุล
นายแพทย์ปรีชา พงศ์เลิศนภากร
แพทย์หญิงปรารถนา เชียร์ศิริกุล
นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ
นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุณาภินันท์
นายแพทย์นรินทร์ วรวุฒิ
นายแพทย์มานพ พิชญ์พัฒนะ
นายแพทย์วารินทร์ ถมยางกูร
นายแพทย์โอภาส จินตนาดิลก
นายแพทย์ชูชัย วิทยาทอง
นายแพทย์ยุคล กาญจนรักษ์
แพทย์หญิงสุจิตรา นภาธร
แพทย์หญิงอุไร มกรแก้วเกยูร
นายแพทย์ธนรัตน์ ชุนงาม

ทำเนียบรุ่นที่ 14 (2528 - 2530)
นายแพทย์อาคม จิวะวิทูรกิจ
นายแพทย์พงษ์เชษฐ์ เบศรภิญโญวงศ์
แพทย์หญิงสุดา จิรกุลสมโชค
นายแพทย์สุริยะ ปั่นเจริญ
นายแพทย์ศิรินนทน์ โพธาวนานนท์
นายแพทย์บุญธรรม จิระจันทร์
นายแพทย์วิชัย ศรีมนัส
นายแพทย์ศิรินนทน์ โพธาวนานนท์
นายแพทย์พิพัฒน์ จิรนัยราดุล
นายแพทย์การุณ พรวิทย์วรกุล
นายแพทย์นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
แพทย์หญิงสุมณทิพย์ พจน์จลองศิลป์

นายแพทย์สมชาย จารุทิกร
นายแพทย์บุญนำ ชัยวิสุทธิ์
แพทย์หญิงนิลเนตร วีระสมบัติ
นายแพทย์กอบปัญญา วงศ์วิเศษกิจ
นายแพทย์ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์
แพทย์หญิงนันทพร เมฆสวัสดิชัย
นายแพทย์วสันต์ อุทัยเฉลิม
นายแพทย์สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
นายแพทย์ชาติ วาณิชสวัสดิ์
นายแพทย์ปรีดา โมทนาพระคุณ
นายแพทย์อนันต์ เจนกิตติวงศ์
นายแพทย์บุญลือ

ทำเนียบรุ่นที่ 15 (2529 - 2531)
แพทย์หญิงพจนารถ ละอองศิริ
นายแพทย์การุณ พรวิทย์วรกุล
นายแพทย์ไพบูลย์ ค้ำพันธุ์
แพทย์หญิงชฎา อารยางกูร
นายแพทย์ทรงยศ หริรักษ์สกุล
นายแพทย์พูนศักดิ์ เลาหชวลิต
นายแพทย์สุชัย สุเทพารักษ์
นายแพทย์สุธี เมฆโฆษิตเสถียร
นายแพทย์ทวี สมศิริวัฒนา
นายแพทย์สิริ เชี่ยวชาญวิทย์

แพทย์หญิงจันทนา อาชานัยนันท์
แพทย์หญิงสุภัทศร กลับเจริญ
นายแพทย์บุญชัย กิจสนาโยธิน
แพทย์หญิงปรียาภรณ์ เอกสิทธิกุล
นายแพทย์บุญชัย กิจสนาโยธิน
นายแพทย์สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล
แพทย์หญิงอัญชนา สมิทธิเมธินทร์
นายแพทย์โกศล บางสมบูรณ์
แพทย์หญิงปทุมพร ศรีมนัส
นายแพทย์สมศักดิ์ เอกปรัชญากุล

ทำเนียบรุ่นที่ 16 (2530 - 2532)
นายแพทย์อรุณชัย ทองซ้อนกลีบ
นายแพทย์อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิช
นายแพทย์จิระพงศ์ อุกะโชค
นายแพทย์ชุติพัฒน์ ธรรมรัตน์
นายแพทย์ปรีชา ตรัยตรากุล
นายแพทย์ราเชนทร์ เลห์มงคล
นายแพทย์สมบัติ กูนนุล
นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์
นายแพทย์สมเกียรติ ธรรมปรีชาไว
นายแพทย์ธเนศ เลิศนิมิตธรรม
นายแพทย์ซารีปา มะ

นายแพทย์เพิ่มสุข อิสีประดิฐ
แพทย์หญิงกรรณิการ์ พันธุรัตน์
นายแพทย์ณรงค์ กีรติวิทยานันท์
แพทย์หญิงนฤมล ธรรมสะโร
นายแพทย์วิโรจน์ ศุกรโสจิ
แพทย์หญิงวนิดา วงศ์เยาว์ฟ้า
แพทย์หญิงสุจิรัตน์ จูฑะพุทธิ
นายแพทย์ประพันธ์ ยอดนพเกล้า
นายแพทย์สมบูรณ์ ตันติธนวัฒน์
นายแพทย์สมชัย ชีวินศิริวัฒน์

ทำเนียบรุ่นที่ 17 (2531 - 2533)
นายแพทย์ศิริชัย กิตติวงศ์โสภณ
แพทย์หญิงวิจารินี เอกวัฒนกุล
นายแพทย์เกริกพงษ์ กระจ่างวงศ์ชัย
นายแพทย์ปราโมทย์ นิลเปรม
แพทย์หญิงพรรณี พงษ์พานิช
แพทย์หญิงอรณี ตั้งเผ่า
นายแพทย์สมพงษ์ รักษ์สิริวิวัฒน์
แพทย์หญิงวนิดา วงศ์เยาว์ฟ้า

นายแพทย์สุรพงษ์ ลูกหนุมารเจ้า
นายแพทย์วิจัย เสนะสุทธิพันธุ์
นายแพทย์ปัญญา สินธุรัตนเวช
นายแพทย์ปิยะ เกษมสุวรรณ
นายแพทย์สันทัด เชิดชูเกียรติสกุล
แพทย์หญิงพรทิพย์ สุเทพารักษ์
นายแพทย์สมนึก นพธรรมจินดา
นายแพทย์ทวีสุข พงศ์นคินทร์

ทำเนียบรุ่นที่ 18 (2532 - 2534)
นายแพทย์ประยงค์ อภิรัตน์เกษม
นายแพทย์นรินทร์ บัญชานุรัตน์
แพทย์หญิงเสียงพิณ เติ่มยสถิต
นายแพทย์ประจวบ เจนศาสดา
นายแพทย์โสภณ กฤษณะรังสรรค์
นายแพทย์เกรียงไกร สาระคุณ
นายแพทย์สุพจน์ สุไพบูลย์พิพัฒน์
นายแพทย์เทพกิตติ์ สุขขี
นายแพทย์สงัด วงศ์สิโรจน์กุล
นายแพทย์พรชัย สถิรปัญญา
นายแพทย์สง่า ถวัลย์วิวัฒนกุล
นายแพทย์กิติพัฒน์ คีตะจิตต์
นายแพทย์ชิดเวทย์ วรเพียรกุล

นายแพทย์ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา
นายแพทย์วชิร รุจิโมระ
นายแพทย์ประทีป ศิริสาลิโภชน์
นายแพทย์ชวลิต บุญญามงคลรัตน์
นายแพทย์ประเสริฐ สิทธิเจริญชัย
นายแพทย์พิชัย ชาติกิจอนันต์
นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวเลิศแสง
นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
นายแพทย์ไชยยศ รุ่งเรืองพิทยากุล
นายแพทย์วิชัย นัยรักษ์เสรี
นายแพทย์จรินทร์ อัศวหาญฤทธิ์
นายแพทย์ไชยวัฒน์ อึ้งเศรษฐ์พันธ์

ทำเนียบรุ่นที่ 19 (2533 - 2535)
แพทย์หญิงนิจศรี ชาญณรงค์
นายแพทย์สมชาย อรรฆศิลป์
นายแพทย์สมพงษ์ ตันติธนวัฒน์
นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์
นายแพทย์ไพฑูรย์ ลำมะยศ
นายแพทย์ยงยุทธ เตติธนากุล
นายแพทย์ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์
นายแพทย์สุเทพ หะยีสาและ
นายแพทย์วิริยะ เทียนรุ่งโรจน์
นายแพทย์ไพบูลย์ สมานโสตถิวงศ์
นายแพทย์สุรชัย กอบเกื้อชัยพงษ์
นายแพทย์มาโนช เตชะโชควิวัฒน์

นายแพทย์ปิยะพงษ์ เพิ่มลาภ
นายแพทย์พิบูลย์ กาญจนพิบูลย์
นายแพทย์จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์
นายแพทย์วรวุฒิ เจริญศิริ
นายแพทย์ธงชัย เจนอนันตกุล
นายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ
นายแพทย์รุ่งเรือง ธิติปัญญาวงศ์
แพทย์หญิงเอระวดี มิตรภักดี
นายแพทย์วิชัย ลีลาอดิศร
นายแพทย์ศิริพงษ์ เจียมสันดุษฎี
นายแพทย์สุเมธ เฟื่องมารยาท

ทำเนียบรุ่นที่ 20 (2534 - 2536)
นายแพทย์กำธร ลีลามะลิ
แพทย์หญิงวิไล แซ่ตั้ง
แพทย์หญิงสุวรรณี สายสังข์
นายแพทย์ณรงค์ วณิชย์นิรมล
นายแพทย์เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์
นายแพทย์ชุษณา สวนกระต่าย
นายแพทย์วิวัฒน์ แสงเลิศศิลปชัย
แพทย์หญิงสุนันท์ พันธ์แพ
นายแพทย์อายุส ภมะลาภา
นายแพทย์ออคิส อมรธีระสวัสดิ์
แพทย์หญิงสุภาพร จิระวัฒนาสมกุล
นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ
แพทย์หญิงสุรัสวดี มะโนทัย
นายแพทย์ธเนศ แก้วกระจ่าง
นายแพทย์วชิรา ธนาประทุม

แพทย์หญิงชมพูพร จันทรเกษมพร
นายแพทย์วิศิษฐ์ ภาสุรปัญญา
แพทย์หญิงสุภาพร กรลักษณ์
นายแพทย์ก่อพงษ์ ทศพรพงศ์
นายแพทย์พิสิฐ ตั้งกิจวาณิชย์
นายแพทย์สญชัย จันทรศรีตระกูล
นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์
นายแพทย์อานนท์ วงศ์กิตติรักษ์
นายแพทย์สุรินทร์ แซ่ตั้ง
นายแพทย์เฉลิมศักดิ์ สุวิชัย
นายแพทย์สมชาย ปรีชาวัฒน์
นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ
แพทย์หญิงวรรณวดี ลาภพระ
นายแพทย์ธีรยุทธ์ สินธวานุรักษ์


ทำเนียบรุ่นที่ 21 (2535 - 2537)
นายแพทย์อำพล ใจเย็น
นายแพทย์อวยชัย จองสิทธิมหากุล
นายแพทย์พงษ์ศิริ บ้านใหม่
แพทย์หญิงมัลลิกา วรรณไกรโรจน์
นายแพทย์สุเทพ กลชาญวิทย์
นายแพทย์ธันวา พิทักษ์สุธีพงศ์
นายแพทย์ไพรัช เอี่ยมอภิชาติ
แพทย์หญิงอุษณีย์ อาลี
แพทย์หญิงวิภาวี ภู่รัก
นายแพทย์โอรส ทรัพย์เจริญ
แพทย์หญิงนวพร วีรยางกูร
นายแพทย์ปิยะพันธ์ รุจิรโก
นายแพทย์วิชัย วิริยะอุตสาหกุล
แพทย์หญิงมนาธิป โอศิริ
นายแพทย์สุเทพ พิหาร
นายแพทย์อนันต์ เกรียงไกรโชค

นายแพทย์คมสันต์ เลิศคูพินิจ
นายแพทย์พิมุข เทพมงคล
แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาซ
นายแพทย์ศุภชัย ศรีศิริรุ่ง
นายแพทย์วิสุทธิ์ เตชะวิบูลย์ศักดิ์
นายแพทย์จรัล ปันกองงาม
นายแพทย์ธรรมนูญ ด่านวรุฬหวณิช
แพทย์หญิงเสาวนินทร์ อินทรภักดี
นายแพทย์มังกร วิจิตรจรรยากุล
นายแพทย์เวสารัช เวสสโกวิท
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์
นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์
นายแพทย์กีรติ แสงศุภวานิช
นายแพทย์ชูชาติ คูศิริรัตน์
นายแพทย์เคน ศรีมนูญธิผล
นายแพทย์พนิต จันทรภักดี

ทำเนียบรุ่นที่ 22 (2536 - 2538)
นายแพทย์พงษ์สิทธิ์ วงศ์กุศลธรรม
แพทย์หญิงสุวรรณี เพิ่มลาภ
นายแพทย์พันธ์ศักดิ์ กังสวิวัฒน์
นายแพทย์อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ
แพทย์หญิงสำราญ กลิ่นแพทย์กิจ
นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ
นายแพทย์ปัญญา งามไตรไร
นายแพทย์ประวิทย์ ทวีแสงสุขสกุล
แพทย์หญิงดวงพร ทองงาม
นายแพทย์จิตติ โรจน์แสงเรือง
นายแพทย์สุทิน จันทิมา
แพทย์หญิงสัญสณีย์ พงษ์ภักดี
แพทย์หญิงอัมพร เกียรติปานอภิกุล
แพทย์หญิงวิภากร ชูแสง
นายแพทย์พิทักษ์ ไชยกุล
แพทย์หญิงอัจฉรา รอดเกิด

นายแพทย์บรรลือศักดิ์ อาชวานันทกุล
นายแพทย์วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล
นายแพทย์จักรพงศ์ สังขเกษม
นายแพทย์นพดล รุ่งศรีทอง
นายแพทย์สุพัฒน์ องค์อานนท์
แพทย์หญิงนุสรา จิรายุสกมล
นายแพทย์ชาญชัย ประมวลเจริญกิจ
นายแพทย์เอกสิทธิ์ วงศ์ศิริกุล
นายแพทย์ธนิต จิรนันท์ธวัช
แพทย์หญิงสุภาพร ภู่พิทยา
นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์
นายแพทย์นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล
นายแพทย์ธัญญพงษ์ ณ นคร
แพทย์หญิงเนตรนภา ภมะราภา
นายแพทย์อภิชัย จิระประดิษฐา
นายแพทย์ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์

ทำเนียบรุ่นที่ 23 (2537 - 2539)
นายแพทย์เกษม รัตนสุมาวงศ์
นายแพทย์นพพร อนุกูลการกุศล
แพทย์หญิงอัจฉรา รอดเกิด
นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ วัชโรทน
แพทย์หญิงชัญชนา บุญญไกร
นายแพทย์วิชัย อิฐสถิตไพศาล
นายแพทย์ก่อเดช เฉลิมไทย
นายแพทย์เอกรัตน์ ศิริคะรินทร์
แพทย์หญิงพันธุ์จง หาญวิวัฒนกุล
นายแพทย์สุชัย กาญจนธารายนตร์
นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย
นายแพทย์ประเสริฐ ไกรรณภูมิ
นายแพทย์นิธิพัฒน์ ศิริพันธ์
นายแพทย์ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์
นายแพทย์นำชัย นำเกียรติสกุล
นายแพทย์สมพงษ์ เจียรกมลชื่น
นายแพทย์อุทัย เพ็งธรรม


นายแพทย์จตุรงค์ ตันติมงคลสุข
นายแพทย์พิพัฒ พรหมลิขิตชัย
แพทย์หญิงอัญชลี อวิหิงสานนท์
นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์
แพทย์หญิงรัชดา ขวัญใจพานิช
นายแพทย์โสภณ รัตนะวรรธนะ
นายแพทย์ธเนศ จัดวัฒนกุล
นายแพทย์จุลชาติ ภัทรศิริกุล
แพทย์หญิงกัตติกา หาลือ
นายแพทย์เจตทะนง แกล้วสงคราม
นายแพทย์พิชยา ปวรางกูร
แพทย์หญิงเปีย ตัน
นายแพทย์ยงยุทธ เจียงวิริชัยกูร
นายแพทย์พิสิทธิ์ น้าประเสริฐ
นายแพทย์สยาม ศิรินธรปัญญา
นายแพทย์สมบัติ อภิธรรมสุนทร
แพทย์หญิงปาริฉัตร การปลื้มจิตต์

ทำเนียบรุ่นที่ 24 (2538 - 2540)
นายแพทย์บัณฑิต ธนบุญสมบัติ
แพทย์หญิงสมศรี ทัตติยกุล
นายแพทย์วิศิษฐ์ เพิ่มธรรมสิน
แพทย์หญิงนันทยา คุณาธิปพงษ์
นายแพทย์สุเทพ เทอดอุดมธรรม
นายแพทย์คีรีรัฐ ประคองสาย
นายแพทย์ธิติ สนับบุญ
แพทย์หญิงอุดมลักษณ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
นายแพทย์ภูชัย พิทักษ์กิจนุกูร
นายแพทย์สมศักดิ์ คงเจริญ
นายแพทย์โสภณ โฆษิตวานิชย์

แพทย์หญิงสุภาวดี เจียรกุล
แพทย์หญิงจีรภัทร วงศ์ชินศรี
นายแพทย์ประสาร ขจรรัตนเดช
แพทย์หญิงพิมลรัตน์ เตโชพิทยากูล
แพทย์หญิงนริสา ฟูตระกูล
นายแพทย์สุชิต ธเนศมณีกุล
นายแพทย์มานัส เสถียรวงศ์นุษา
แพทย์หญิงยุวดี บูรณวานิชกร
นายแพทย์บัลลังก์ เอกบัณฑิตฃ
นายแพทย์คงศักดิ์ อุไรรงค์
นายแพทย์วิชัย จิรโรจน์อังกูร


ทำเนียบรุ่นที่ 25 (2539 - 2541)
นายแพทย์บัญชา ยศธนายน
นายแพทย์อุฬาร วงศ์แกล้ว
นายแพทย์กอบชัย จิรชาญชัย
นายแพทย์พีรชัย จรัสเจริญวิทยา
นายแพทย์วุฒิศักดิ์ วิบูลย์ศิริกุล
นายแพทย์วิโชติ เวชกิจวาณิชย์
นายแพทย์จิตติ กิจพฤกษ์
นายแพทย์วิเชียร จุฬาเสรีกุล
นายแพทย์จตุรงค์ อมรรัตนโกศล
นายแพทย์วิโรจน์ คงสวัสดิ์
นายแพทย์ดามพันธ์ นิลายน
นายแพทย์ขรรค์ชัย ศิริวัฒนา
นายแพทย์ชิเทพ งามเจริญ
แพทย์หญิงอุไรวรรณ ปริญญาศิริ
นายแพทย์ฤทธิ์ทา เลิศคุณลักษณ์
นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เฮงพัฒนาดำรงค์
นายแพทย์อัญชนะ พานิช
นายแพทย์สมสกนธ์ ลีลหานนท์
นายแพทย์ธีรพล สุขมาก
นายแพทย์รัฐกร วิไลชนม์
นายแพทย์กิตติชัย วรโชติกำจร
นายแพทย์พิสุทธิ์ พรหมลิขิตชัย
นายแพทย์ผดุง หนังสือ
นายแพทย์กมล แก้วกิติณรงค์
นายแพทย์ศิรยุสม์ วรามิตร
นายแพทย์พรชัย ลีลานิพนธ์
แพทย์หญิงชาดา ตันไพบูลย์
นายแพทย์พจน์ เจียรมงคล
นายแพทย์ธนพัน ขันธนิกร
แพทย์หญิงสุภัทศรี เศรษฐสินธุ์
แพทย์หญิงสุวรรณี เพิ่มลาภ


ทำเนียบรุ่นที่ 26 (2540 - 2542)
นายแพทย์ภัทร ภัทรกุล
แพทย์หญิงจุฬาภรณ์ จตุปาริสุทธิ์
นายแพทย์วรยศ บุญราช
แพทย์หญิงธัญลักษณ์ ปริมณ
นายแพทย์อาทินันทน์ วสุวัต
นายแพทย์มาโนชญ์ บูรณโชคไพศาล
นายแพทย์วรวุฒิ บูรณะเลิศไพศาล
แพทย์หญิงเกษมศรี งานสุจริต
นายแพทย์สุเทพ วนิชผล
นายแพทย์ณรงค์ เปี่ยมชัยวัฒน์
นายแพทย์วิฑูรย์ จันทรโรทัย
แพทย์หญิงพิทยา ตัณฑ์จิตานนท์
นายแพทย์อดิศัย รัตนพล
นายแพทย์วาทกวี วิมลเฉลา
นายแพทย์วทัญญู ปลายเนตร
แพทย์หญิงเกตสุดา สุวรรณเทศ

นายแพทย์พีระพล วอง
นายแพทย์เสก ปัญญสังข์
นายแพทย์สัญชัย ชาสมบัติ
นายแพทย์สุพพัฒน์ ภักษา
นายแพทย์พิชัย คณิตจรัสกุล
แพทย์หญิงประภาพร พรสุริยะศักดิ์
นายแพทย์เพียงเทพ จิรรัตนโสภา
แพทย์หญิงวนิดา อินทรหนองไผ่
แพทย์หญิงปวรมน ศรีบุษรา
นายแพทย์คมกฤช ศรีสรรพศิริกุล
นายแพทย์วัฒนา วงศ์เทพเตียน
แพทย์หญิงนวรัตน์ เลิศลุมพลีพันธุ์
นายแพทย์ชัยนันต์ หล่อลิปิวงศ์
นายแพทย์ศิริชัย ภัณฑ์กิจนิรันดร
นายแพทย์นิยม พิสิฐพิพัฒนา

ทำเนียบรุ่นที่ 27 (2541 - 2543)
นายแพทย์วิบูลย์ บุญสร้างสุข
นายแพทย์พิธา พรหมลิขิตชัย
นายแพทย์อุทัย สุลักษณานนท์
แพทย์หญิงธนิตา บุณยพิพัฒน์
นายแพทย์สุรศักดิ์ เอกพงศ์ไพสิฐ
นายแพทย์กาญจน์ จิรธนา
นายแพทย์สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม
นายแพทย์ชาญชัย ศีลพิพัฒน์
นายแพทย์ปิติ คูวณิชย์วงศ์
นายแพทย์สุพงศ์ จงสกุล
แพทย์หญิงทิฆัมพร คมกฤส
นายแพทย์วรพงษ์ เธียรอุกฤษฎ์
นายแพทย์เผด็จ เวศกิจกุล
นายแพทย์สุวิศิษฎ์ เชี่ยวธนะกุล
แพทย์หญิงธิดา พึ่งทหาร
นายแพทย์ธงชัย ปรีชาชัยสุรัตน์
แพทย์หญิงวราภรณ์ พลเมือง

แพทย์หญิงกาญจนา อุดมชัยกุล
นายแพทย์มนต์ชัย เย็นสุข
แพทย์หญิงเพชรดี โอฬารรักสุภัค
นายแพทย์สมพล บูรณะโอสถ
แพทย์หญิงทิพาพร ธาระวานิช
นายแพทย์กัมพล โกสินทร์ตระการ
นายแพทย์นิรุธ สุวรรณ
นายแพทย์นรินทร์ สุขะวัชรินทร์
นายแพทย์ประเดิมชัย คงคำ
นายแพทย์จารุวัตร ยศสมบัติ
แพทย์หญิงมาเรียม เจตนจันทร์
นายแพทย์ขจร ตีรณธนากุล
แพทย์หญิงมุกดา สุดงาม
แพทย์หญิงณัฐญา ตั้งมั่นคงวรกูล
แพทย์หญิงดาราวรรณ จันทร์ทัด
แพทย์หญิงอรอุมา ชุติเนตร
นายแพทย์ราม กิจจารักษ์


ทำเนียบรุ่นที่ 28 (2542 - 2544)
นายแพทย์อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล
นายแพทย์ธีรศักดิ์ เกียรติปฐมชัย
นายแพทย์ฆนัท ครุฑกูล
แพทย์หญิงจิตติพร ภู่รัตนมาลย์
แพทย์หญิงนภัทร เขียวอ่อน
นายแพทย์เผด็จ หนูพันธ์
แพทย์หญิงฐิรดา ทองใบ
นายแพทย์ทวีศิลป์ ปุณณนิธิ
นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์
นายแพทย์ณัฐ พสุธารชาติ
นายแพทย์กิติคุณ รุ่งเรือง
นายแพทย์พีระพล วอง
นายแพทย์ชัชวาล นาคะเกศ
นายแพทย์สรพัชย์ เอกธัญสกุล
นายแพทย์กฤษณะ คลี่ฉายา
แพทย์หญิงวิสาข์สิริ ตันตระกูล
นายแพทย์สฐาปกร ศิริวงศ์
นายแพทย์วีระศักดิ์ เจียรสุจิตวิมล
แพทย์หญิงอารยา เอี่ยมอุดมกาล
นายแพทย์โอภาส พุทธเจริญ
นายแพทย์พิสุทธิ์ กตเวทิน
นายแพทย์อภิชาติ สุรเมธากุล
นายแพทย์คำนวณ ริสุขุมาล
นายแพทย์ศิริโชค อรุณประดิษฐ์กุล
นายแพทย์วัชรศักดิ์ โชติยะปุตตะ
นายแพทย์เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ
แพทย์หญิงณัชชา เทพาวัฒนาสุข
นายแพทย์สมยศ วนิชผล
แพทย์หญิงเมลินดา ไพลิน พรหมลิขิตชัย
นายแพทย์พิชัย คณิตจรัสกุล
นายแพทย์ณัฐพล ไชยนุวัติ
แพทย์หญิงกาญจนา เย็นภิญโญสุข
นายแพทย์สมคิด เวชวิศาลสัมฤทธิ์
นายแพทย์นิพนธ์ วรเมธกุล
แพทย์หญิงเนตรนภา ยังรอต

ทำเนียบรุ่นที่ 29 (2543 - 2545)
นายแพทย์วิริยะ ตันเยาวลักษณ์
แพทย์หญิงฐนิสา พัชรตระกูล
นายแพทย์ระวี พล
แพทย์หญิงอภัชฌา พึ่งจิตต์ประไพ
นายแพทย์จุลภัทร ยศสุนทรากุล
นายแพทย์วินนะวัฒ สุขเจริญคณา
แพทย์หญิงกุลศิริ ธรรมโชติ
แพทย์หญิงสุประภาดา สุปิงคลัด
แพทย์หญิงรัตติกร ชนะตรีรัตนพันธุ์
แพทย์หญิงจารุวรรณ ปวิตรปก
นายแพทย์วิจารณ์ เทวธารานันท์
นายแพทย์ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล
แพทย์หญิงนัทจิรา จียาศักดิ์
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
นายแพทย์นพพล บัวสี
นายแพทย์น๊อต เตชะวัฒนวรรณา
นายแพทย์สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์
นายแพทย์ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ
นายแพทย์อธิวัชร อัศวภิวัฒน์
แพทย์หญิงถิรทัย เตรีกุล
แพทย์หญิงสุพรรณี จิรจริยาเวช
แพทย์หญิงเลลานี ไพฑูรย์พงษ์
นายแพทย์พิสิษฐ์ สุภัคธนสิริ
แพทย์หญิงจินดารัตน์ เจียเจษฎากุล
แพทย์หญิงศรีเพชรรัตน์ เมฆวิวัฒนาวงศ์
นายแพทย์พรพล เหล่าวิทวัส
นายแพทย์ธนพงษ์ อัสนุเมธ
แพทย์หญิงกนิษฐา ภัทรกุล
แพทย์หญิงกนกพรรณ สุขเจริญนุกูล
แพทย์หญิงมาลี เตชพรรุ่ง
แพทย์หญิงสุวิมล เพชรเลิศ
นายแพทย์ยุทธชัย ลิขิตเจริญ
นายแพทย์วิชช ธรรมปัญญา
แพทย์หญิงพรพิมล เกรียงเกษม
แพทย์หญิงปรียา เตชเพ็ญพันธ์
แพทย์หญิงสิริขจร แต่งแดน
นายแพทย์วุทธินันท์ สุขโต
แพทย์หญิงวงสวัณณ์ วงศ์ประเสริฐ
นายแพทย์อุดม สุทธิพนไพศาล
แพทย์หญิงอัจฉรา อัศวพัฒน์

ทำเนียบรุ่นที่ 30 (2544 - 2546)
แพทย์หญิงภัทรวรรณ ภูติวรนาถ
นายแพทย์สุขประเสริฐ จุฑากอเกียรติ
แพทย์หญิงสุวิมล แซ่จึง
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วังรัตนโสภณ
นายแพทย์ทรงกรด อุบลสถิตย์
นายแพทย์ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม
นายแพทย์จักรพันธุ์ ภู่ไพบูลย์
แพทย์หญิงน้ำเพชร นำการุณอรุณโรจน์
นายแพทย์ทรงเกียรติ หลิวสุวรรณ
แพทย์หญิงมนวสี ปาจีนบูรวรรณ์
แพทย์หญิงจารุวรรณ จรรยาสวัสดิ์
นายแพทย์ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร
แพทย์หญิงแสงเดือน มโยทาร
นายแพทย์มลฑล ก้องเกียรติกมล
แพทย์หญิงภาวิณี ธรณินทร์
นายแพทย์จิราณัติ ชลธีศุภชัย
แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วจนะวิวัฒน์
แพทย์หญิงเบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก
นายแพทย์ภาณุสิต เพชราภิรัชต์
นายแพทย์พิพัฒน์ สุพรรณจิตวนา
นายแพทย์สมพร ฉันท์พุทธิเวท
นายแพทย์ดนัย ลิ้มมธุรสกุล
นายแพทย์วิสิษฐ์ วิจิตรโกสุม
แพทย์หญิงชลชินี ทาบโลกา
นายแพทย์ชาญณรงค์ รุจิระชาติกุล
แพทย์หญิงวินัดดา รัตนพานิช
นายแพทย์สุธน คุณรักษา
นายแพทย์พงศ์อินทร์ สาริกะภูติ
นายแพทย์โอภาส ไตรตานนท์
นายแพทย์กมลรัชฏ์ จงธนากร
นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์
นายแพทย์ชูศักดิ์ ลิโมทัย
แพทย์หญิงหทัยรัตน์ เชิงวัฒน์กิจ
นายแพทย์บุญธร ตันวรเศรษฐี
แพทย์หญิงภวรัตน์ แสงอร่าม
นายแพทย์ครองวงศ์ มุสิกถาวร
นายแพทย์มนตรี พงษ์คุ้มภัย
แพทย์หญิงกาญจนา อั่นวงศ์
แพทย์หญิงดารวรรณ ถนอมวงศ์

ทำเนียบรุ่นที่ 31 (2545 - 2547)
นายแพทย์ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ
นายแพทย์วรวุฒิ เจียรจรูญวงศ์
นายแพทย์มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์
นายแพทย์ณัฐวุฒิ สิริมนตาภรณ์
แพทย์หญิงขนิษฐา ชัยพิริยะศักดิ์
นายแพทย์ฐิติ ศรีเจริญชัย
แพทย์หญิงกนิษฐา ตรีทิพย์วาณิชย์
นายแพทย์ประณิธิ สาระยา
นายแพทย์ขชล ศรียายาง
แพทย์หญิงขนิษฐา ลายลักษณ์ดำรง
นายแพทย์ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
นายแพทย์ปราโมทย์ พัชรมณีปกรณ์
นายแพทย์โอฬาร ชาลาภิภัทร์
แพทย์หญิงสุธิดา บุญยะไวโรจน์
นายแพทย์อัครวัฒน์ ชิงชัย
นายแพทย์สุนทร ชลประเสริฐสุข
นายแพทย์ถาวร ชูชื่นกลิ่น
แพทย์หญิงพนีดา จันทภาษา
แพทย์หญิงอัญชลี แอบูฃ
นายแพทย์ณัฏฐพงศ์ อื้อเศรษฐศักดิ์
นายแพทย์โชคชัย กิตติญาณปัญญา
นายแพทย์สุพจน์ นิโรบลสถาพร
นายแพทย์ปริญญา ระวีกุล
นายแพทย์บุญเลิศ อิมราพร
แพทย์หญิงศิยามล มิ่งมาลัยรักษ์
นายแพทย์ปกรณ์ เมธรุจภานนท์
แพทย์หญิงรุ่งลัดดา ตัณฑวิเชียร
นายแพทย์สรรคพล วุฒิภดาดร
แพทย์หญิงสุหัทยา วัฒนไพลิน
แพทย์หญิงสุวรา โสมะบุตร์
นายแพทย์ต่อศักดิ์ โหระวงศ์
แพทย์หญิงชนกวนันท์ บูรณะ
แพทย์หญิงสุธาสินี ธรรมอารี
แพทย์หญิงณับผลิกา กองพลพรหม
แพทย์หญิงสรรพจน์ โคมทอง
นายแพทย์สุเมธ ตติรณสวัสดิ์
นายแพทย์อิทธิพล ตะวันกาญจนโชติ
แพทย์หญิงณัทญา ตรีภูริเดช
แพทย์หญิงภัทรินทร์ พัฒนรังสรรค์
นายแพทย์ปิติ พรประเสริฐสุข
แพทย์หญิงสัณจุฑา สุพิทักษ์
นายแพทย์สุพัฒน์ ชำนาญชานันท์
แพทย์หญิงมาริษา เจริญลาภ
นายแพทย์อรุณ เหลืองนิยมกุล
แพทย์หญิงณวดี หิรัญรัศ

ทำเนียบรุ่นที่ 32 (2546 - 2548)
แพทย์หญิงฐิตินันท์ อนุสรณ์วงศ์ชัย
แพทย์หญิงอรุณศรี แก้วนนท์
แพทย์หญิงภัทริยา มาลัยศรี
นายแพทย์สิทธิชัย บรรจงเจริญเลิศ
นายแพทย์กอบโชค วรธนารัตน์
แพทย์หญิงจินตาหรา มังคะละ
แพทย์หญิงเบญจพร สุขประพฤติ
นายแพทย์วรวุฒิ รุ่งแสงมนูญ
แพทย์หญิงอภิรดี ทองบุญ
แพทย์หญิงรุ่งฤดี ชัยธีรกิจ
แพทย์หญิงสมพร วงศ์เราประเสริฐ
นายแพทย์ณัฐพันธุ์ ศรีดำ
นายแพทย์ณัฐ ตันสุภสวัสดิกุล
นายแพทย์ยุทธพงษ์ อุตสาหะตระกูล
แพทย์หญิงลออ อรุณพูลทรัพย์
นายแพทย์กีรติ ฮันตระกูล
นายแพทย์นพวุฒิ กีรติกรณ์สุภัค
แพทย์หญิงรจิตา หาญตะล่อม
แพทย์หญิงพัชราภรณ์ วิริยเวชกุล
แพทย์หญิงสิริลักษณ์ อินทโสตถิ
แพทย์หญิงอรวรรณ อนุไพรวรรณ
นายแพทย์อานนท์ สุวรรณภาศักดิ์
แพทย์หญิงสุธี สฤษฎิ์ศิริ
แพทย์หญิงอรพิน ธนพันธุ์พาณิชย์
นายแพทย์โรจน์ รจเรชอำไพ
นายแพทย์วิทวัส จิตต์ผิวงาม
นายแพทย์ธัชชัย คำพิทักษ์
แพทย์หญิงลลิตา วัฒนะจรรยา
นายแพทย์ดำรงวิทย์ สุขจินตนากาญจน์
แพทย์หญิงเสาวณีย์ ห่อหริตานนท์
นายแพทย์ฐกรรด์ ชัยสาม
แพทย์หญิงวรวรรณ ศิริชนะ
นายแพทย์อธิพงศ์ สูริประเสริฐ
นายแพทย์ธงชัย เบญจเจริญวงศ์
แพทย์หญิงสุภาวดี มากะนัดถ์
แพทย์หญิงปัทมา ริมมากุลทรัพย์
นายแพทย์สืบพงศ์ ธนสารวิมล
แพทย์หญิงอรอุมา ชุติเนตร

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.