แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาอายุรศาสตร์ สาขามะเร็งวิทยา

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์

ดูรายละเอียด

รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน

กรุณาเลือก

สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงกมลภัทร ตั้งกิจวนิชกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงกรรวี กมลกุลาจารย์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงกรองทอง เนียมศิริ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์กวิน โศจิรัตน์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงเคียงชน ประกอบกิจ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์จักรกฤษณ์ ศรีสวัสดิ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงจิดาภา ตรีรัตน์วัฒนา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์จิตรภาณุ พุ่มมาก

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์จุมพล ศราทธทัต

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงชวัลญา อังศุวัชรากร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงชัญญา มุกดารัศมี

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงชื่นกมล ศุภสามเสน

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์ฐานัส ประภากรมโน

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงณัชชากร กิตติสุพัฒน์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์ณัชพล ปิยะพิสุทธิ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์ณัฏฏ์ฐภกรณ์ ใหมอ่อน

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์ณัฐวุฒิ เทียนธนานุรักษ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์ตรัส รำพึงสุข

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์ติณณชาติ ชั้นสุพัฒน์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์ทศพล พูลสมบัติ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์ธนกร บริหารวนเขตต์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์ธนพล นิเทศพัตรพงศ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์นิติพัฒน์ ศรีปิยะโสทร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงประนัปดา เชาวน์ณัฐเศวตกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.สุราษฎร์ธานี

แพทย์หญิงปัญญพร เต็มภัทราโชค

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงพัชรพร จันทร์วิกูล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์ภาณุวัฒน์ พลัง

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ซิ่วกุ้ง

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงวรดา วรมิ่ง

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์วรภัทร แสงทองพินิจ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์ศิรวิชญ์ เจริญชัยกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์ศุภพัฒน์ มีสุนทร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์ศุภวิชญ์ ปานไพรศล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงสิริกร โตอุดมพูนสุข

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงอนงค์นารถ แก้วตัน

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงอภิสรา ไกรลาศรัตนศิริ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงชมพูนุท ธงสุวรรณ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงนันทวรรณ นำเกียรติสกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงปุญณิศา ตาลกิจกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์วรัตถ์ อัศวกิจวิรี

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์สาริศ ภู่วิทยพันธุ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์สุรชัย เล็กสุวรรณกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

สาขาตจวิทยา

นายแพทย์กอบพัฒน์ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา

แพทย์หญิงพีรดา เสริมสวรรค์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา

นายแพทย์รชฎ วงศ์จิรัฐิติกาล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา

แพทย์หญิงสลิล กรีติกานนท์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา

นายแพทย์ชินธิป ธีราวัฒนาวิทย์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา

แพทย์หญิงพัทธมน เลิศพิชิตกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา

สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

แพทย์หญิงชุติมน เติมทอง

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

นายแพทย์อาสา ธรรมหงส์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

แพทย์หญิงณิชกานต์ วิวัฒน์สมวงศ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

นายแพทย์สิริชัย พุฒิรังสรรค์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

สาขาประสาทวิทยา

แพทย์หญิงจุฑามาศ เหรียญอารีย์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา

แพทย์หญิงณัฐนิช พรเทพารักษ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา

แพทย์หญิงพิชญา พิทักษ์สุธีพงศ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา

นายแพทย์ธารา รักษ์อารีกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา

นายแพทย์ธาวิน วสุรัตน์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา

นายแพทย์สมเจตน์ โตสำราญ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา

สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นายแพทย์ฐปนา ตระกูลศิริศักดิ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นายแพทย์ณภัทร ณรงค์ฤทธิ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.