แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาอายุรศาสตร์ สาขามะเร็งวิทยา

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์

ดูรายละเอียด

รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน

กรุณาเลือก

สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายแพทย์กฤษฏิพงษ์ สายเกษม

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพ 6

นายแพทย์กษิดิศ ป้องขันธ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แพทย์หญิงกสิชล หอมบุบผา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพ 4 จ.สิงห์บุรี

แพทย์หญิงชัญญา ตังคณะกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : รพ.เวชการุณย์รัศมิ์

นายแพทย์ธวัชชัย ยูงสมพร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพ 6 จ.ปราจีนบุรี

แพทย์หญิงธัญรัตน์ พุ่มเทียน

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายแพทย์นราธร จันทนลัญจกร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพ 5

นายแพทย์ปฐวี รักษ์สุธี

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : ศูนย์อนามัย 6 จ.ชลบุรี

แพทย์หญิงปริญดา ปรัชญาจุฑา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพ 6 จ.ปราจีนบุรี

แพทย์หญิงปัณณพร ลี่สถาพรวงศา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพ 6 จ.ฉะเชิงเทรา

แพทย์หญิงพิชญาภา หาญประมุขกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพ 6 จ.ฉะเชิงเทรา

แพทย์หญิงเมธาวี เกียรติปานอภิกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

แพทย์หญิงรมิตา เอนกพีระศักดิ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายแพทย์ลาภชลิต วิเชียรรัตน์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพ 12 จ.ปัตตานี

นายแพทย์วรธน บรรลือ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายแพทย์วศิน วิทยาภาเลิศ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพ 6 จ.จันทบุรี

นายแพทย์วิษณุ สีนุ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพ 10 จ.อุบลราชธานี

นายแพทย์ไวทยา เกิดมณี

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพ 12 จ.ปัตตานี

นายแพทย์สรายุทธ ศรีสวัสดิ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพ 5 จ.ราชบุรี

นายแพทย์สุทธิเกียรติ ชาติธรรมรักษ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แพทย์หญิงสุนิสา ปรีนคร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพ 3 จ.นครสวรรค์

แพทย์หญิงหทัยกานต์ วงษ์ธรรม

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพ 8 จ.อุดรธานี

นายแพทย์จุติ บูรณะ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : อิสระ

นายแพทย์พชร วราโชติเศรษฐ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : อิสระ

นายแพทย์ยศกร อนุกูลการกุศล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : อิสระ

แพทย์หญิงวราลี อักษรจินดารัตน์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : อิสระ

แพทย์หญิงศศิวรรณ อติธรรมรักษ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : อิสระ

สาขาอายุรศาสตร์ โครงการสถาบันสมทบ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

แพทย์หญิงวริศรา สะยะมิตร์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการสถาบันสมทบ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
สังกัด : รพ.ทหารผ่านศึก

แพทย์หญิงพิชามญชุ์ อัศวสุดสาคร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการสถาบันสมทบ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
สังกัด : อิสระ

สาขาอายุรศาสตร์ โครงการร่วม รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี

นายแพทย์กิตติ เลิศสุทธิเมตตา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการร่วม รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
สังกัด : เขตสุขภาพ 6 จ.ตราด

แพทย์หญิงคณนาถ ศุภนิมิตกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการร่วม รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
สังกัด : เขตสุขภาพ 5 จ.สุพรรณบุรี

แพทย์หญิงจิรัชยา งามพิมลศรี

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการร่วม รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
สังกัด : เขตสุขภาพ 6 จ.สระแก้ว

นายแพทย์ธนวัฒน์ ยอดนิล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการร่วม รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
สังกัด : เขตสุขภาพ 3 จ.กำแพงเพชร

นายแพทย์นิธิพงศ์ ประดับสุข

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการร่วม รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
สังกัด : เขตสุขภาพ 8 จ.หนองคาย

นายแพทย์ภูดิศ ชินนิยมวณิช

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการร่วม รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
สังกัด : เขตสุขภาพ 6 จ.ระยอง

แพทย์หญิงมนัญชยา สินธุสุวรรณ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการร่วม รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
สังกัด : เขตสุขภาพ 5 จ.สุพรรณบุรี

นายแพทย์วชิรวิทย์ เอื้องโชคชัย

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการร่วม รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
สังกัด : เขตสุขภาพ 6 จ.จันทบุรี

นายแพทย์วิศรุต สังข์สุข

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการร่วม รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
สังกัด : เขตสุขภาพ 6 จ.สระแก้ว

นายแพทย์อภินพ เพ็ญศิริ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการร่วม รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
สังกัด : เขตสุขภาพ 11 จ.ภูเก็ต

นายแพทย์ศุภณัฐ อนุวัตตระกูล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการร่วม รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
สังกัด : อิสระ

สาขาอายุรศาสตร์ โครงการร่วม มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายแพทย์นภดล ยลสิริธัม

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการร่วม มหาวิทยาลัยนเรศวร
สังกัด : โรงพยาบาลนเรศวร

นายแพทย์สรวิศ วงศ์อนวัช

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการร่วม มหาวิทยาลัยนเรศวร
สังกัด : อิสระ

สาขาตจวิทยา

แพทย์หญิงภัทรภร เฮ้าพรม

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา
สังกัด : เขตสุขภาพ 03

นายแพทย์ศรัณย์ ไกรถิ่น

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา
สังกัด : รพ.บุรฉัตรไชยากร

แพทย์หญิงชนิดาภา วงศ์ธาดา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา
สังกัด : อิสระ

แพทย์หญิงธนพร พัวรัตนอรุณกร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา
สังกัด : อิสระ

สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

นายแพทย์ก้องภพ พงษ์นุช

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
สังกัด : โรงพยาบาลพุทธโสธร

นายแพทย์วรายุทธ เหลืองมณีโรจน์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
สังกัด : โรงพยาบาลสุรินทร์

แพทย์หญิงญาณิศา บุญย้อย

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
สังกัด : อิสระ

สาขาประสาทวิทยา

นายแพทย์ก้องภพ สุทันติกร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : รพ.ม.นเรศวร

แพทย์หญิงปารมี สุภัคศิระกล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

แพทย์หญิงพัณณิตา เส็งพานิช

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : รพ.ศรีสังวร จ.สุโขทัย

นายแพทย์รุจดนัย สีเหลืองสวัสดิ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

แพทย์หญิงสิรีธร เพียรจิตเลิศขจร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : รพ.สุรินทร์

นายแพทย์ภคพล ซื่อสัจจพงษ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : อิสระ

นายแพทย์วริศ รัตนสิริสวัสดิ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : อิสระ

สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นายแพทย์วิกรม พงษ์นะสุวรรณ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : รพ.แปลงยาว

นายแพทย์วิชญะ เฉลิมวิวัฒน์กิจ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : รพ.สุรินทร์

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.