หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาอายุรศาสตร์ สาขามะเร็งวิทยา

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์

ดูรายละเอียด

รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน

กรุณาเลือก

สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แพทย์หญิงกชกร เบ้าประเสริฐกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 11

แพทย์หญิงกอเกษ ต่ายเกิด

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 4

แพทย์หญิงกิตติ์รวี พิศาลวรวัฒน์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายแพทย์จารุกิตติ์ คำนวณผล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

นายแพทย์จิรกร จำรัสนโรดม

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายแพทย์ฉัตรพล สมุทรพงศ์ธร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์หญิงชยาภรณ์ สวยลึก

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 6

นายแพทย์ชัชนันท์ ศิริศิรประภา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 4

นายแพทย์ชาคร ตังคณะกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 6

แพทย์หญิงชุษณา แสงสว่าง

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 6 (จังหวัดตราด)

นายแพทย์ณัฐ ตั้งพร้อมพันธ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 9

นายแพทย์ณัฐรัตน์ พุฒิพงศกร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 12

นายแพทย์ธนดล พณิชยา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 5

แพทย์หญิงธัญญาเรศ ศรีปาน

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายแพทย์นัฐวุฒิ ศิริพร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 11

นายแพทย์บรรพต สุวัฒน์รณกร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 5 (รพ.มะการักษ์)

แพทย์หญิงปวีณ์สรา แก้วสม

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 12

แพทย์หญิงปิ่นวิภา แก้วสม

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 12

นายแพทย์พิชญเมธ โชคถาวร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายแพทย์พุฒิพงศ์ ภู่ตระกูล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 (รพ.ศูนย์อุตรดิตถ์)

นายแพทย์มานะศักดิ์ หลิมสกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : รพ.จุฬาภรณ์

แพทย์หญิงรินรดา วนาวณิชย์กุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร รพ.จุฬาฯ

นายแพทย์วรปรัชญ์ อยู่เรือนงาม

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 5

แพทย์หญิงวาริศา อาชีวระงับโรค

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 11

แพทย์หญิงศิริรัตน์ ตั้งอุทัยสุข

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 5 (รพ.กระทุ่มแบน)

นายแพทย์สรวิชญ์ อุนสุวรรณ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายแพทย์อภินัทธ์ กลมเกลี้ยง

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 5

แพทย์หญิงอาคาเดีย ศรีเจริญ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตบริการสุขภาพที่ 4

แพทย์หญิงจิดาภา ปานกิจเจริญ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : -

แพทย์หญิงชลนันท์ วิบูลชุติกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : -

นายแพทย์ณฐกร สิริทวีชัย

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : -

นายแพทย์ดิศธร สมศิริวัฒนา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : -

นายแพทย์ปพน สภาวสุ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : -

แพทย์หญิงปาจรีย์ ศรีปาน

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : -

นายแพทย์ภูมิพัชร วิเชียรลักษณ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : -

นายแพทย์ศิรวิทย์ นามกันยา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : -

สาขาอายุรศาสตร์ โครงการร่วม มหาวิทยาลัยนเรศวร

แพทย์หญิงวริศรา นนทธิ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการร่วม มหาวิทยาลัยนเรศวร
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 2 จ.สุโขทัย

สาขาตจวิทยา

นายแพทย์ภวัต กถนานนท์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลหนองคาย

แพทย์หญิงเมรินทร์ นำไพศาล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลระยอง

แพทย์หญิงจิดาภา ตรีวัชรีกร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา
สังกัด : -

แพทย์หญิงชนัดดา วัชรวิรุฬห์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา
สังกัด : -

สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

นายแพทย์จุฑาวุฒิ ไทพาณิชย์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
สังกัด : โรงพยาบาลกำแพงเพชร

แพทย์หญิงปัญจรัตน์ เสรีทวีพัฒน์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
สังกัด : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

แพทย์หญิงสุวรรณภรณ์ เยาว์พฤกษ์ชัย

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
สังกัด : -

สาขาประสาทวิทยา

นายแพทย์กฤษฏิ์ สง่าอารีย์กูล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลสมุทรสาคร

นายแพทย์กวีวัฒน์ นันทกีรติพัฒน์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลเลย

แพทย์หญิงปวรรัตน์ กิ่งพิกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชนนี

นายแพทย์สุทธิภัทร เอื้อบูรณานนท์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลสุรินทร์

นายแพทย์ภาณุพงศ์ วงศ์โกศลจิต

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : -

สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

แพทย์หญิงมนสิชา สินธุชน

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลยะลา

แพทย์หญิงสิรินพร ศิริกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลพะเยา

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.