แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาอายุรศาสตร์ สาขามะเร็งวิทยา

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์

ดูรายละเอียด

รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน

กรุณาเลือก

สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์กรกัญจน์ จันทร์เกษม

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์จตุรงค์ กิจตระกูลรัตน์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงจิดาภา เจตน์วิทยาชาญ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์เจริญศักดิ์ คุปตะวาณิช

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงชิดชนก ภัทรวงศ์ไพบูลย์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์ณัฐวัสส์ เจริญพูนสิริ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์ณัฐวุฒิ เพิ่มศิริพันธุ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงณิชา แซ่จัง

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงดวงกมล วรรณเลิศสกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงธัญรดา วิมลสันติรังษี

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์ธีรวุฒิ วงศ์จีรภัทร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์นพพร ปฐมกุลวงศ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์นภัส รอดประเสริฐ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงนุตประวีณ์ จังศิริวัฒนธำรง

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์ปิติภัทร สุทธจิตโต

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงปิยวรรธน์ จงประดับเกียรติ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงพัชรี จิรสุทธิสาร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์พิริยะ กิจจาเจริญชัย

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงมณฑิตา ศิโรรัตนรังษี

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงมณีพร ถาวรเวช

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงวรรณี เจียมใจไพบูลย์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงวริศรา ทวีพิริยะ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์วิณห์ กุลวิชิต

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นายแพทย์วิศรุต สกุลภาพทอง

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : อิสระ

แพทย์หญิงศตพร จันทสิทธิกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงศวิตา โควะวินทวีวัฒน์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์เศรษฐศิษฏ์ ตรีวัชรีกร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงสโรชา วิวัฒน์เวคิน

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์สิทธิณพ ฐิติโชติรัตนา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์สิรภพ พันธุ์พงศ์กุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์โสภณวิชญ์ ถิ่นว่อง

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงโสวิชญา ปานทอง

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงหยกพร วีระภัทรวณิช

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์อรรถพล อนันตสมบูรณ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงอักษราภัค บุญเกิด

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

สาขาตจวิทยา

แพทย์หญิงณัฐสินี ตั้งกิจงามวงศ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา

แพทย์หญิงบุษบง จันทร์ชีวะ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา

นายแพทย์รชฎ วงศ์จิรัฐิติกาล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา

แพทย์หญิงสลิล กรีติกานนท์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา

สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

แพทย์หญิงชนิดา เดี่ยวฉิม

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

แพทย์หญิงพิชญาภรณ์ จองดี

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

แพทย์หญิงภาลดา พิทักษ์กิจนุกูร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

นายแพทย์ศุภณัฐ จรรยางาม

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

สาขาประสาทวิทยา

นายแพทย์ชยุต มฤคทัต

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา

นายแพทย์ตฤณภัทร วงศ์อนันต์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา

นายแพทย์ธนกฤต พงพิทักษ์เมธา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา

นายแพทย์ปรัชญ์ อุทาโย

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา

นายแพทย์ภาสิน เหมะจุฑา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา

แพทย์หญิงเวสารัช จิรโสภณ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา

สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นายแพทย์ปรวัฒน์ อังศุรจิต

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.