หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาอายุรศาสตร์ สาขามะเร็งวิทยา สาขาตจวิทยา

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้าน

สาขาอายุรศาสตร์ สาขาตจวิทยา

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (intended outcomes)

ดูรายละเอียด

รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน

กรุณาเลือก

สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายแพทย์กมลภพ คุ้มธนาภัทร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : โรงพยาบาลสุรินทร์

นายแพทย์กษิดิศ สัตยวงศ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 3

นายแพทย์กานต์ ลิ้มศิริสวัสดิ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 11

นายแพทย์เกริกพล แดนสีแก้ว

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 8 โรงพยาบาลหนองคาย

นายแพทย์คเชนทร์ โสภณพงษ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 5

นายแพทย์จิณณวัตร ศิรินาม

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 6

นายแพทย์จิรภัทร จารุทรรศนา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 3

นายแพทย์ชนน ตั้งเกษมจิตต์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 6

นายแพทย์ธนพล ปัญญาสกุลวงศ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 6

นายแพทย์ธฤต วิประกษิต

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 12

นายแพทย์ปราชญา ครุฑเมือง

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 2

นายแพทย์ปัณ สุทิน

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แพทย์หญิงปาลิตา รอดอนันต์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายแพทย์ปิยพัฒน์ กิจพัฒน์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 10

แพทย์หญิงปิยะมาศ แซ่อื้อ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 12

แพทย์หญิงพิริยาภรณ์ อาจหาญพิชิต

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 3

แพทย์หญิงภนิตา ปิ่นปรีชาชัย

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 6

แพทย์หญิงวริศรา เกื้ออรุณ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 12

แพทย์หญิงศศิชา กิจผาติ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : กรมควบคุมโรค

แพทย์หญิงศุภรดา ประคองสาย

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 6

นายแพทย์สถาปก วงษ์สวัสดิ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

นายแพทย์เสฏฐวุฒิ เจินสหกิจ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แพทย์หญิงองค์อร สรายุทธพิทักษ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 12

แพทย์หญิงอภิษฎา ทัศณรงค์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

นายแพทย์อาดิล ดาแตสาตู

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์

นายแพทย์อินทัช อัศวเวชมงคล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

นายแพทย์กอบสุข พรหมพงศา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : -

นายแพทย์เจษฎากร จิตวิมังสนนท์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : -

นายแพทย์ชนสิทธิ์ ศิริเศรษฐ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : -

แพทย์หญิงชนาธิป รุจินาม

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : -

แพทย์หญิงโชติกา มหัตโกมล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : -

แพทย์หญิงฐิตาพร มิตรอุปถัมภ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : -

แพทย์หญิงธัญมน เตชะวีรพงศ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : -

นายแพทย์นรภัทร อ่อนโพธิ์อารีย์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : -

นายแพทย์ปัณณธร มะโนทัย

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : -

นายแพทย์พนธกร พิชยานนท์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : -

แพทย์หญิงพรปรียา ล้อกาญจนรัตน์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา

แพทย์หญิงพิทยรัศมิ์ ศรีนิธิโกษิต

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : -

แพทย์หญิงภวรัญชน์กร วาณิชยเศรษฐกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : -

แพทย์หญิงเอมวลี อุดมพงศ์ลักขณา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สังกัด : -

สาขาตจวิทยา

แพทย์หญิงณปภัช พงศบางโพธิ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

แพทย์หญิงเทียนทิพย์ จันทร์อำไพ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 11

แพทย์หญิงพิชญานิน ตุนาค

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลระยอง

นายแพทย์พัชรพงศ์ รุจิราวรรณ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา
สังกัด : -

สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

นายแพทย์คันฉัตร ศรีสวัสดิ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
สังกัด : โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

แพทย์หญิงภูดิศญา ตั้งวรสิทธิชัย

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
สังกัด : โรงพยาบาลพุทธชินราช

นายแพทย์ภูมิทัศน์ อ้อทอง

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
สังกัด : โรงพยาบาลชัยภูมิ

นายแพทย์ปิยะพงษ์ ศรีสวัสดิ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
สังกัด : -

สาขาประสาทวิทยา

นายแพทย์ตุลย์ เจรีรัตน์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นายแพทย์พงศ์จักร พิพัฒน์อนันต์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลสระบุรี

นายแพทย์ภัทรศิษฎ์ เล็กประเสริฐ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 3

นายแพทย์รัตนชัยภัสณ์ ศรีบุญเพ็ง

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

นายแพทย์วิทวิน โค้วเจริญ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลพังงา

แพทย์หญิงณัฐชยา วลัยลักษณาภรณ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : -

นายแพทย์ธาวิน ยุวบูรณ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : -

นายแพทย์อานันท์ เตกาญจนวนิช

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : -

สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

แพทย์หญิงจิตชญา สังขดวง

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลปัตตานี

นายแพทย์ศุภวิชญ์ ทีปสิริลาภวัต

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : -

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.