หอเกียรติยศอายุรศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

“อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560

ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์

“อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2557

ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย

“อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2555

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2562

ได้รับรางวัล เมธีวิจัยอาวุโส จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2562

ศ.กิตติคุณ นพ. เกรียง ตั้งสง่า

รางวัลสมเด็จพระวันรัต

“รางวัลสมเด็จพระวันรัต”ประจำปี 2561 ของ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์

รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

ได้รับคัดเลือกจากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ให้ได้รับรางวัล "แพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561"

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์ ประจำปี 2561

ได้รับคัดเลือกเป็น "อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์ ประจำปี 2561" เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

รศ.นพ.วิทยา ศรีดามา

ได้รับตำแหน่ง "ศาสตราภิชาน" เงินทุนคณะแพทยศาสตร์

อ.นพ.สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

บุคลากรดีเด่น ประเภทแพทย์ ประจำปี 2561 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รายนามองค์ปาฐกในปาฐกถาเกียรติยศ ยาใจ ณ สงขลา ในงานประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปี 2558

ศ.นพ.ธานินทร์ อิทรกำธรชัย "Hematologic malignancy in Thailand" ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558

- ปี 2559

ศ.นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา "ปรัชญาของการเป็นอายุรแพทย์และการเป็นครูแพทย์" ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559

- ปี 2560

รศ.นพ. พินิจ กุลละวณิชย์ "การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย" ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ศ.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ

ได้รับรางวัลในพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

ได้รับรางวัลในพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากผลงานวิชาการดีเด่น TTF award จากผลงานเรื่อง Clinical Lipidology

รศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

ได้รับรางวัลในพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

ได้รับรางวัลในพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีมากจากสภาวิจัยแห่งชาติ จากผลงานเรื่อง “ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อไฮดร้าสำหรับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่านตัด”

รศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

พญ. อรอนงค์ จิตรกฤษฎากุล

ได้รับทุนวิจัย "Cerebos Awards" ประจำปี 2559

จากมูลนิธิเซเรบอส เพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย

ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

รางวัลเมธีวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ในพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2558

ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์

รางวัลเมธีวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช และ ประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราจารย์" ในพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2558

อาจารย์ แพทย์หญิงสติมัย อนิวรรณน์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ แพทย์หญิงสติมัย อนิวรรณน์ ได้รับรางวัล Research Award ประจำปี 2559 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

อาจารย์ แพทย์หญิงสติมัย อนิวรรณน์ ได้รับรางวัล Research Award ประจำปี 2559 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จากผลงานวิจัยเรื่อง “A combination of clinical risk stratification and fecal immunochemical test results to prioritize colonoscopy screening in asymptomatic participants” และจะนำเสนอผลงานในรายการ Research Highlights: From Research to Clinical Impact วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10:30-12:00 น. ณ ห้อง Hall A3 ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรม รอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี

รศ.นพ.นภดล นพคุณ

ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราภิชาน"

จากพิธีประกาศเกียรติคุณ... รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีจุฬา" ปี 2558

ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์

ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราจารย์"

จากพิธีประกาศเกียรติคุณ... รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีจุฬา" ปี 2558

รางวัล "อาจารย์แบบอย่าง 2557" สาขา "วิทยาศาสตร์สุขภาพ"

จากสภาคณาจารย์

รางวัล "อายุรแพทย์ดีเด่น" (ด้านการบริการคลินิก) ประจำปี 2557

จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์

ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราจารย์"

จากพิธีประกาศเกียรติคุณ... รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีจุฬา" ปี 2558

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราจารย์" และ "รางวัลการวิจัย" และ "รางวัลผลงานวิจัย" ประจำปี 2558

จากพิธีประกาศเกียรติคุณ... รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีจุฬา" ปี 2558

รางวัล "อายุรแพทย์รุ่นใหม่ดีเด่น" ประจำปี 2557

จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิต

"รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์" ด้านการเรียนการสอน

จากพิธีประกาศเกียรติคุณ... รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีจุฬา" ปี 2558

ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนันท์

"รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์" ด้านการเรียนการสอน

จากพิธีประกาศเกียรติคุณ... รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีจุฬา" ปี 2558

รศ.นพ.โศภณ นภาธร

รางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี"

จากในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลไทย : คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง

ศ.นพ. เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

รางวัล "เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 2557" สาขา "วิทยาภูมิคุ้มกัน"

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์

รางวัล "อายุรแพทย์ดีเด่น" (ด้านวิชาการ) ประจำปี 2557

จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.