หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

หอเกียรติยศอายุรศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่นระดับสภากาชาดไทย ประจำปี 2566 ได้รับเข็มอุณาโลมทองคำพร้อมโล่เชิดชูเกียรติ ในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 131 ปี

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ และ นายชนวัฒน์ อนันต์

ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567 รางวัลระดับดี เรื่อง นวัตกรรมช่วยเดินที่มีระบบรองรับน้ำหนักแขนสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีปัญหาการเดินการทรงตัวและหลังโค้งงอ จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รศ.พญ.รภัส พิทยานนท์

ได้รับรางวัล อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น (Outstanding Young Physician Award) ประจำปีพุทธศักราช 2567 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย

ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2567 จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ.พญ.ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์

ได้รับรางวัล อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น (Outstanding Young Physician Award) ประจำปีพุทธศักราช 2566 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

ได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ (Distinguished Academic Award) ประจำปีพุทธศักราช 2566 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ศ.กิตติคุณ นพ.ฉลาด โสมะบุตร์

ได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ด้านครูแพทย์ (Distinguished Mentor Award) ประจำปีพุทธศักราช 2565 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน

ได้รับรางวัล อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น (Outstanding Young Physician Award) ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

รศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

ได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ (Distinguished Academic Award) ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ศ.กิตติคุณ นพ.อุทิศ ดีสมโชค

ได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ด้านครูแพทย์ (Distinguished Teacher Award) ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ศ. นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์

ผลงานได้รับเลือกเป็น 1 ใน 5 "2023 EDITOR'S CHOICE AWARD"

ผลงานการตีพิมพ์เรื่อง Efficacy of Potassium Supplementation in Hypokalemic Patients Receiving Peritoneal Dialysis: A Randomized Controlled Trial จาก AJKD (AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES)

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

ได้รับการแต่งตั้งเป็น Specialty Chief Editor ของ Journal Frontiers of Neurology Q1เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565

FRONTIERS SPECIALTY CHIEF EDITOR APPOINTMENT LETTER To whom it may concern, We are very pleased and honored to have welcomed Professor Roongroj Bhidayasiri as Specialty Chief Editor for the section Neurotechnology in Frontiers in Neurology. He was selected for this role based on his expertise in the field, and we would like to hereby formalize his volunteer appointment. He accepted this role as of 16th October 2022. Specialty Chief Editors define the editorial scope for their Specialty and have the responsibility for leading and supervising the activities related to their section and providing support and guidance to the Editorial Board. Specialty Chief Editors are expected to build and maintain a strong board of Associate Editors to ensure manuscripts are handled by relevant experts and that the peer review is of the highest quality, efficiency and transparency. The Specialty Chief Editors are empowered to act at all levels and at any stage of the peer review process in a system of editorial ‘checks and balances’. While this is essentially a volunteer appointment, the role of Specialty Chief Editor is critical to ensure the strong growth of highest quality articles published in Frontiers, and Professor Bhidayasiri’s active involvement will thus be essential. The section is expected to launch in December 2022. Should you have any questions regarding their role as Specialty Chief Editor, please contact the Editorial Office at: field@frontiersin.org. We look forward to his contribution to our novel approach to scholarly publishing. With best regards, Diana La Torre Frontiers | Editorial Office - Journal Development Team Journal Development Manager: Diana La Torre, PhD

ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

“อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560

ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์

“อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2557

ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย

“อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2555

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2562

ได้รับรางวัล เมธีวิจัยอาวุโส จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2562

ศ.กิตติคุณ นพ. เกรียง ตั้งสง่า

รางวัลสมเด็จพระวันรัต

“รางวัลสมเด็จพระวันรัต”ประจำปี 2561 ของ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์

รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

ได้รับคัดเลือกจากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ให้ได้รับรางวัล "แพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561"

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์ ประจำปี 2561

ได้รับคัดเลือกเป็น "อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์ ประจำปี 2561" เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

รศ.นพ.วิทยา ศรีดามา

ได้รับตำแหน่ง "ศาสตราภิชาน" เงินทุนคณะแพทยศาสตร์

อ.นพ.สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

บุคลากรดีเด่น ประเภทแพทย์ ประจำปี 2561 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รายนามองค์ปาฐกในปาฐกถาเกียรติยศ ยาใจ ณ สงขลา ในงานประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปี 2558

ศ.นพ.ธานินทร์ อิทรกำธรชัย "Hematologic malignancy in Thailand" ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558

- ปี 2559

ศ.นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา "ปรัชญาของการเป็นอายุรแพทย์และการเป็นครูแพทย์" ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559

- ปี 2560

รศ.นพ. พินิจ กุลละวณิชย์ "การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย" ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ศ.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ

ได้รับรางวัลในพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

ได้รับรางวัลในพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากผลงานวิชาการดีเด่น TTF award จากผลงานเรื่อง Clinical Lipidology

รศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

ได้รับรางวัลในพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

ได้รับรางวัลในพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีมากจากสภาวิจัยแห่งชาติ จากผลงานเรื่อง “ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อไฮดร้าสำหรับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่านตัด”

รศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

พญ. อรอนงค์ จิตรกฤษฎากุล

ได้รับทุนวิจัย "Cerebos Awards" ประจำปี 2559

จากมูลนิธิเซเรบอส เพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย

ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

รางวัลเมธีวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ในพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2558

ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์

รางวัลเมธีวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช และ ประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราจารย์" ในพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2558

อาจารย์ แพทย์หญิงสติมัย อนิวรรณน์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ แพทย์หญิงสติมัย อนิวรรณน์ ได้รับรางวัล Research Award ประจำปี 2559 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

อาจารย์ แพทย์หญิงสติมัย อนิวรรณน์ ได้รับรางวัล Research Award ประจำปี 2559 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จากผลงานวิจัยเรื่อง “A combination of clinical risk stratification and fecal immunochemical test results to prioritize colonoscopy screening in asymptomatic participants” และจะนำเสนอผลงานในรายการ Research Highlights: From Research to Clinical Impact วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10:30-12:00 น. ณ ห้อง Hall A3 ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรม รอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี

รศ.นพ.นภดล นพคุณ

ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราภิชาน"

จากพิธีประกาศเกียรติคุณ... รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีจุฬา" ปี 2558

ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์

ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราจารย์"

จากพิธีประกาศเกียรติคุณ... รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีจุฬา" ปี 2558

รางวัล "อาจารย์แบบอย่าง 2557" สาขา "วิทยาศาสตร์สุขภาพ"

จากสภาคณาจารย์

รางวัล "อายุรแพทย์ดีเด่น" (ด้านการบริการคลินิก) ประจำปี 2557

จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์

ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราจารย์"

จากพิธีประกาศเกียรติคุณ... รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีจุฬา" ปี 2558

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราจารย์" และ "รางวัลการวิจัย" และ "รางวัลผลงานวิจัย" ประจำปี 2558

จากพิธีประกาศเกียรติคุณ... รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีจุฬา" ปี 2558

รางวัล "อายุรแพทย์รุ่นใหม่ดีเด่น" ประจำปี 2557

จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิต

"รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์" ด้านการเรียนการสอน

จากพิธีประกาศเกียรติคุณ... รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีจุฬา" ปี 2558

ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนันท์

"รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์" ด้านการเรียนการสอน

จากพิธีประกาศเกียรติคุณ... รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีจุฬา" ปี 2558

รศ.นพ.โศภณ นภาธร

รางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี"

จากในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลไทย : คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง

ศ.นพ. เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

รางวัล "เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 2557" สาขา "วิทยาภูมิคุ้มกัน"

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์

รางวัล "อายุรแพทย์ดีเด่น" (ด้านวิชาการ) ประจำปี 2557

จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.