หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาตจวิทยา

หัวหน้าสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงภาวิณี ฤกษ์นิมิตร

สาขาวิชา : ตจวิทยา

รองศาสตราจารย์นายแพทย์เจตน์ วิทิตสุวรรณกุล

สาขาวิชา : ตจวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ตจพยาธิวิทยา
รางวัลที่เคยได้รับ : ทุนไทยพัฒน์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา

อาจารย์นายแพทย์ชนัทธ์ กำธรรัตน์

สาขาวิชา : ตจวิทยา

รองศาสตราจารย์นายแพทย์นภดล นพคุณ(อาจารย์พิเศษ)

สาขาวิชา : ตจวิทยา

ศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์ประวิตร อัศวานนท์

สาขาวิชา : ตจวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงมาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์

สาขาวิชา : ตจวิทยา

รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์แพทย์หญิงรัชต์ธร ปัญจประทีป

สาขาวิชา : ตจวิทยา

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์ ก่อกิจ(อาจารย์พิเศษ)

สาขาวิชา : ตจวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงไอณภัค บุญทวียุวัฒน์

สาขาวิชา : ตจวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ผิวหนังและแสงอาทิตย์ (ตจรังสีวิทยา)
วุฒิการศึกษาสูงสุด : วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา Biography
Website : https://www.dreinapak.com/

สาขาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

หัวหน้าสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงลลิตา วัฒนะจรรยา

สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

อาจารย์นายแพทย์กฤติน อู่สิริมณีชัย

สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงณิชกานต์ หลายชูไทย

สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธิติ สนับบุญ

สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปนัดดา ศรีจอมขวัญ

สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพัชญา บุญชยาอนันต์

สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยา ศรีดามา(อาจารย์พิเศษ)

สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ

สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Lipid and Lipoprotein disorders
รางวัลที่เคยได้รับ : ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2536-2545

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร

สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สารัช สุนทรโยธิน

สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : adrenal disorders, pituitary disorders

สาขาประสาทวิทยา

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชูศักดิ์ ลิโมทัย

สาขาวิชา : ประสาทวิทยา

ศาสตราจารย์นายแพทย์กัมมันต์ พันธุมจินดา (อาจารย์พิเศษ)

สาขาวิชา : ประสาทวิทยา

อาจารย์นายแพทย์จักรกฤษ อมรวิทย์

สาขาวิชา : ประสาทวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรดา ศรีเงิน

สาขาวิชา : ประสาทวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์

สาขาวิชา : ประสาทวิทยา

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐ พสุธารชาติ

สาขาวิชา : ประสาทวิทยา

ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา(อาจารย์พิเศษ)

สาขาวิชา : ประสาทวิทยา

อาจารย์แพทย์หญิงนฤชร กิจไพศาลรัตนา

สาขาวิชา : ประสาทวิทยา

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิจศรี ชาญณรงค์

สาขาวิชา : ประสาทวิทยา

อาจารย์นายแพทย์ประกิต อนุกูลวิทยา

สาขาวิชา : ประสาทวิทยา

อาจารย์นายแพทย์พงศ์ภัทร์ วรสายัณห์

สาขาวิชา : ประสาทวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพัทธมน ปัญญาแก้ว

สาขาวิชา : ประสาทวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์นายแพทย์ยุทธชัย ลิขิตเจริญ

สาขาวิชา : ประสาทวิทยา

ศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

สาขาวิชา : ประสาทวิทยา

อาจารย์นายแพทย์วสันต์ อัครธนวัฒน์

สาขาวิชา : ประสาทวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอภิญญ์เพ็ญ สาระยา วสันติวงศ์

สาขาวิชา : ประสาทวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์แพทย์หญิงอรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล

สาขาวิชา : ประสาทวิทยา

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรอุมา ชุติเนตร

สาขาวิชา : ประสาทวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอันทิพา โชคสุวัฒนสกุล

สาขาวิชา : ประสาทวิทยา

สาขาพิษวิทยา

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุชัย สุเทพารักษ์

สาขาวิชา : พิษวิทยา

อาจารย์แพทย์หญิงสุทธิมน ธรรมเตโช

สาขาวิชา : พิษวิทยา

สาขาโภชนาการคลินิก

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์แพทย์หญิงณิชา สมหล่อ

สาขาวิชา : โภชนาการคลินิก

อาจารย์นายแพทย์ธนน คงเจริญสมบัติ

สาขาวิชา : โภชนาการคลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นริศร ลักขณานุรักษ์

สาขาวิชา : โภชนาการคลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มนต์ชัย  ชาลาประวรรตน์ (อาจารย์พิเศษ)

สาขาวิชา : โภชนาการคลินิก

สาขาระบาดวิทยาคลินิก

หัวหน้าสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์ ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา

สาขาวิชา : ระบาดวิทยาคลินิก

อาจารย์นายแพทย์จิรัฏฐ์ พรรณจิตต์

สาขาวิชา : ระบาดวิทยาคลินิก

สาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

หัวหน้าสาขาวิชา

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงมนาธิป โอศิริ

สาขาวิชา : โรคข้อและรูมาติสซั่ม

อาจารย์แพทย์หญิงธีรดา อัศวศักดิ์สกุล

สาขาวิชา : โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สิทธิชัย อุกฤษฏชน

สาขาวิชา : โรคข้อและรูมาติสซั่ม

สาขาโรคติดเชื้อ

หัวหน้าสาขาวิชา

ศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์ชุษณา สวนกระต่าย  

สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมลวรรณ จุติวรกุล  

สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำพล สุวรรณพิมลกุล

สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักกพัฒน์ วนิชานันท์

สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร  

สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ

อาจารย์แพทย์หญิงปัทมา ต.วรพานิช ต.วรพานิช

สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ

อาจารย์นายแพทย์รองพงศ์ โพล้งละ

สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเลลานี ไพฑูรย์พงษ์  

สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ

อาจารย์นายแพทย์วรพจน์ นิลรัตนกุล

สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วันล่า กุลวิชิต

สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาส พุทธเจริญ

สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ

สาขาโรคไต

หัวหน้าสาขาวิชา

ศาสตราจารย์นายแพทย์ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์

สาขาวิชา : โรคไต

อาจารย์แพทย์หญิงกุลยา ตรรกวาทการ

สาขาวิชา : โรคไต

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า(อาจารย์พิเศษ)

สาขาวิชา : โรคไต
รางวัลที่เคยได้รับ : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชประเภทอาจารย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2547, รางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2549 , รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2552

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์

สาขาวิชา : โรคไต

ศาสตราจารย์นายแพทย์ขจร ตีรณธนากุล

สาขาวิชา : โรคไต

อาจารย์แพทย์หญิงณัฏฐา ล้ำเลิศกุล

สาขาวิชา : โรคไต

ศาสตราจารย์ดอกเตอร์นายแพทย์ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

สาขาวิชา : โรคไต

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐวุฒิ โตวนำชัย

สาขาวิชา : โรคไต

ศาสตราจารย์นายแพทย์เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์

สาขาวิชา : โรคไต
รางวัลที่เคยได้รับ : 1) ISPD Young Investigator Award of the 9th Congress of the International Society of Peritoneal Dialysis 2001. Montreal, Canada
2) นักวิจัยรุ่นเยาว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปวีณา สุสัณฐิตพงษ์

สาขาวิชา : โรคไต

อาจารย์นายแพทย์ปองปราชญ์ พัวพัฒนกุล

สาขาวิชา : โรคไต

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิสุทธิ์ กตเวทิน

สาขาวิชา : โรคไต

ศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย เอี่ยมอ่อง

สาขาวิชา : โรคไต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุวศิน อุดมกาญจนนันท์

สาขาวิชา : โรคไต

สาขาโรคทางเดินอาหาร

หัวหน้าสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐนิสา พัชรตระกูล

สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร

รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์แพทย์หญิงเกศรินทร์ ถานะภิรมย์

สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเกศินี เธียรกานนท์

สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช

สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร

ศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์

สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Hepatology and Liver Transplantation
Website : www.chulalivercenter.org

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภาฤทธิ์ เมฆอรุณกมล

สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรภัส พิทยานนท์

สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร

ศาสตราจารย์นายแพทย์รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร

รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์แพทย์หญิงรุ่งฤดี ชัยธีรกิจ

สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิริยาพร ฤทธิทิศ

สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ

สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสติมัย อนิวรรณน์

สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร

ศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : โรคไขมันเกาะตับ ตับแข็งและภาวะแทรกซ้อน
วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. , Chulalongkorn University

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุเทพ กลชาญวิทย์

สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร

สาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

หัวหน้าสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ฮิโรชิ จันทาภากุล

สาขาวิชา : โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

รองศาสตราจารย์นายแพทย์เจตทะนง แกล้วสงคราม

สาขาวิชา : โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

สาขาโรคมะเร็งวิทยา

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สืบพงศ์ ธนสารวิมล

สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดอกเตอร์ชนิดา วินะยานุวัติคุณ

สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา

อาจารย์แพทย์หญิงณัฏยา ภู่วรวรรณ

สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา

อาจารย์แพทย์หญิง ณัฏยา ตียพันธ์

สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนภา ปริญญานิติกูล

สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา

อาจารย์แพทย์หญิงนุสรา ภาคย์วิศาล

สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา

อาจารย์แพทย์หญิงปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์

สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา

ศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา

อาจารย์นายแพทย์ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล

สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา

สาขาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

หัวหน้าสาขาวิชา

ศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม

สาขาวิชา : โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Sleep Medicine, Pulmonary Vascular Disease & Lung Transplantation, Non-Invasive Ventilation
วุฒิการศึกษาสูงสุด : M.D., MS, Fellow in Sleep Medicine (USA), Fellow in Pulmonary Vascular Diseases (USA)

รองศาสตราจารย์นายแพทย์กมล แก้วกิติณรงค์

สาขาวิชา : โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์

สาขาวิชา : โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงณับผลิกา กองพลพรหม

สาขาวิชา : โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

อาจารย์นายแพทย์ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์

สาขาวิชา : โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

อาจารย์นายแพทย์นพพล ลีลายุวัฒนกุล

สาขาวิชา : โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนฤชา จิรกาลวสาน

สาขาวิชา : โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรวรรณ ศิริชนะ

สาขาวิชา : โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

อาจารย์นายแพทย์วรวุฒิ ตันติทวีวัฒน์

สาขาวิชา : โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

อาจารย์นายแพทย์วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย

สาขาวิชา : โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

อาจารย์แพทย์หญิงสริตา ธาวนพงษ์

สาขาวิชา : โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

อาจารย์นายแพทย์อมรพันธุ์ วงศ์กาญจนา

สาขาวิชา : โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด

หัวหน้าสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด

อาจารย์นายแพทย์จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด

อาจารย์นายแพทย์ชัยศิริ วรรณลภากร

สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด

อาจารย์นายแพทย์โชติช่วง ทินกร ณ อยุธยา

สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด

อาจารย์แพทย์หญิงฐิติมา หลิมเจริญ

สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด

อาจารย์แพทย์หญิงพาธิตา สิทธิเจริญชัย

สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย

สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด

อาจารย์แพทย์หญิงมนัญชยา ฐาปนะสุต

สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด

อาจารย์นายแพทย์รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล

สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด

อาจารย์นายแพทย์วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี

สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์

สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด

อาจารย์นายแพทย์วศิน พุทธารี

สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศริญญา ภูวนันท์

สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด

อาจารย์แพทย์หญิงศิริพร อธิสกุล

สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย ปรีชาวัฒน์

สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง

สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Echocardiography
รางวัลที่เคยได้รับ : แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Website : -

อาจารย์แพทย์หญิงสุดารัตน์ สถิตธรรมนิตย์

สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด

อาจารย์นายแพทย์อนุรุธ ฮั่นตระกูล

สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด

อาจารย์นายแพทย์เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด

สาขาโลหิตวิทยา

หัวหน้าสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์นายแพทย์นภชาญ เอื้อประเสริฐ

สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Hemostasis and Thrombosis, Thalassemia and Hemoglobinopathy
รางวัลที่เคยได้รับ : ทุนพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2552

รองศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษฎา วุฒิการณ์

สาขาวิชา : โลหิตวิทยา

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจันทนา ผลประเสริฐ

สาขาวิชา : โลหิตวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ

สาขาวิชา : โลหิตวิทยา

อาจารย์แพทย์หญิงฐิตา เจียสกุล

สาขาวิชา : โลหิตวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์ธัญญพงษ์ ณ นคร(อาจารย์พิเศษ)

สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : มะเร็งโลหิตวิทยา เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด แพทยศาสตรศึกษา
รางวัลที่เคยได้รับ : ทุนพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2539-2546

ศาสตราจารย์นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำธรชัย(อาจารย์พิเศษ)

สาขาวิชา : โลหิตวิทยา

อาจารย์นายแพทย์ธิติ อัศวภาณุมาศ

สาขาวิชา : โลหิตวิทยา

อาจารย์แพทย์หญิงนวลรัตน์ ตั้งชีวินศิริกูล

สาขาวิชา : โลหิตวิทยา

อาจารย์แพทย์หญิงปณิสินี ลวสุต

สาขาวิชา : โลหิตวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงปราณี สุจริตจันทร์

สาขาวิชา : โลหิตวิทยา

ศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์พลภัทร โรจน์นครินทร์

สาขาวิชา : โลหิตวิทยา

อาจารย์แพทย์หญิงสุนิสา ก้องเกียรติกมล

สาขาวิชา : โลหิตวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์

สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : โรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา และ การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์

สาขาเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ดอกเตอร์นายแพทย์ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ

สาขาวิชา : เวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : clinical genetics, neurogenetics, cancer genetics
รางวัลที่เคยได้รับ : เหรียญทอง หลักสูตร แพทยศาสตร์บัณฑิต
รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2551
Website : http://clinicalgenetics.blogspot.com

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

หัวหน้าสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ครองวงศ์ มุสิกถาวร

สาขาวิชา : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์นายแพทย์ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน

สาขาวิชา : เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป

หัวหน้าสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปิยวรรณ กิตติสกุลนาม

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์นายแพทย์ฉัตรไผท มูลละ

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์นายแพทย์ดิษรุจ โตวิกกัย

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์นายแพทย์ธนวัฒน์ เหลืองสุขฤกษ์

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์นายแพทย์ธนวินทร์ สุขสิริวรบุตร

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์แพทย์หญิงปัญญวีร์ ปิติสุทธิธรรม

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์แพทย์หญิงวาสิตา วราชิต ภาคสุข

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์แพทย์หญิงสมกัญญา ตั้งสง่า

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ทั่วไป

สาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาล และผู้ป่วยนอก

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์โรงพยาบาล และผู้ป่วยนอก

อาจารย์นายแพทย์จรงกร ศิริมงคลเกษม

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์โรงพยาบาล และผู้ป่วยนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์โรงพยาบาล และผู้ป่วยนอก

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเดิมชัย คงคำ

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์โรงพยาบาล และผู้ป่วยนอก

อาจารย์นายแพทย์ปวัตน์ พื้นแสน

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์โรงพยาบาล และผู้ป่วยนอก

อาจารย์นายแพทย์ปิติพงศ์ กิจรัตนะกุล

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์โรงพยาบาล และผู้ป่วยนอก

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยา ศรีดามา(อาจารย์พิเศษ)

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์โรงพยาบาล และผู้ป่วยนอก

อาจารย์นายแพทย์วิทวัส แนววงศ์

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์โรงพยาบาล และผู้ป่วยนอก

อาจารย์นายแพทย์สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์โรงพยาบาล และผู้ป่วยนอก

สาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์แพทย์หญิงมนวสี ปาจีนบูรวรรณ์

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต

อาจารย์นายแพทย์เฉลิมชัย โกเมนธรรมโสภณ

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต

อาจารย์แพทย์หญิงนันทนัช วุฒิไกรวิทย์

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต

อาจารย์นายแพทย์พฤทธิ์ อัศววรฤทธิ์

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต

อาจารย์แพทย์หญิงวรกมล ภู่พิบูลย์

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.