หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 25 เม.ย. 65

  การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566

  นโยบายการรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

            สาขาวิชาฯ มีนโยบายในการรับและคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเสมอภาค โปร่งใส เท่าเทียม ยุติธรรมและตรวจสอบได้

  กระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม      

  ในแต่ละปีการศึกษา สาขาวิชาฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ประกาศนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ให้เป็นที่ทราบในเว็บไซต์ภาควิชาอายุรศาสตร์ฯ (http://www.cumedicine.org)
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาและตัวแทนของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ
  3. ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมส่งเอกสารที่สาขาวิชาต่อมไร้ท่อฯ ครบถ้วนก่อนการสัมภาษณ์ และเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่สาขาวิชาต่อมไร้ท่อฯ กำหนด
  4. คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาผู้สมัครตามเกณฑ์การคัดเลือก
  5. ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ อย่างเป็นทางการให้เป็นที่ทราบและเข้าถึงได้ โดยประกอบไปด้วยผู้ได้รับการคัดเลือก 4 ตำแหน่ง และผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง 2 ตำแหน่ง
  6. ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการคัดเลือกได้ที่สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทยภายใน 30 วันหลังประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ อย่างเป็นทางการ

  เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)         

  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

  พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร

  สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความต้องการผู้เชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมของประเทศไทย จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อโรคเรื้อรังทางอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อฯ นอกจากนี้ประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงยังมีบริบทของโรคและการรักษาที่แตกต่างจากประเทศอื่น จึงมีความจำเป็นในการให้การฝึกอบรม การบริการ และการทำวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับโรค พัฒนาการดูรักษาและระบบสุขภาพให้เหมาะสมกับบริบทชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่สาธารณะทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

  คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

  download เอกสารการสมัครและรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม 

  1. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอนุสาขาเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

  2. ประกาศเรื่องการรับคัดเลือก fellow 

  3. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 

  4. ใบสมัคร fellow 

   

  Update: วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 / Viewed: 5560

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.