รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2565 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 04 มิ.ย. 64

  แนวทางการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
  *แนวทางนี้ใช้สำหรับการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์รพ.จุฬาลงกรณ์
  โครงการร่วม รพ.จุฬาลงกรณ์-รพ.พระปกเกล้า และ โครงการร่วม รพ.จุฬาลงกรณ์- ม.นเรศวร
  เกณฑ์การคัดเลือก
  1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบของแพทยสภาและราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
  2. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามประกาศของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
  เรื่องคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ.2559
  (http://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/cotmes60_sp1_25590711.pdf)

  เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

  พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร
  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความต้องการผู้เชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์ของประเทศไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในแง่เศรษฐกิจสังคม การพัฒนาอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อโรคทางอายุรศาสตร์นอกจากนี้ประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงยังมีบริบทของโรคและการรักษาที่แตกต่างจากประเทศอื่น จึงมีความจําเป็นในการทําวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับโรค พัฒนาการดูรักษาและระบบสุขภาพให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศและภูมิภาค ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่สาธารณะทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
  ภาควิชาฯ จึงกําหนดพันธกิจของหลักสูตรไว้ดังต่อไปนี้
  “ผลิตอายุรแพทย์ที่ 1) มีความรู้ความชํานาญในแขนงวิชาอายุรศาสตร์ทั่วไป สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีการกํากับดูแล 
  2) ปฏิบัติงานเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางด้วยความเป็นมืออาชีพและเอื้ออาทรต่อผู้ป่วย
  3) มีความใฝ่รู้พร้อมสําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถทํางานวิจัยทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักจริยธรรมการวิจัยทางการ
  แพทย์ และ 4) มีความพร้อมในการก้าวออกไปสู่ระดับนานาชาติด้วยแผนการฝึกอบรมที่เน้นภาคปฏิบัติซึ่งบูรณาการเข้ากับการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและงานบริการ โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม”

  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) (มคว 2) 
  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความจำนงสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2565

  Update: วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 / Viewed: 7104

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.