รับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 03 ก.ค. 65

  รับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา*
  *จำนวนที่รับได้จริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 1 - 2 คน ตามความเหมาะสม และจากปัจจัย ต่างๆ เช่น นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข การจัดสรรแพทย์ใช้ทุน เป็นต้น
  เมื่อจบการฝึกอบรมอายุรศาสตร์และทำงานในสาขาอายุรศาสตร์เป็นเวลา 2 ปีแล้ว น้องสามารถตัดสินใจสมัครเข้าฝึกอบรมต่อยอดในสาขาที่ตนเองสนใจได้ หลังจากนั้นหากภาควิชาอายุรศาสตร์ เห็นว่า น้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะพัฒนาต่อเพื่อเป็นอาจารย์ ก็มีโอกาสตามกติกาของภาควิชาต่อไป
  เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากคะแนนสอบ ศรว.ขั้นที่ 1 & 2 + เกรดเฉลี่ยสะสม เกรด + อายุรศาสตร์ปี 4 (theory, clinical &skills) รวมเป็น 50% และคะแนนสัมภาษณ์ 50%
  เอกสารประกอบการสมัคร
  1. ใบสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2566
  2. คะแนน GPA และ คะแนนสอบ ศรว. 2 ครั้ง
  3. Personal statement น้องระบุให้ชัดเจนว่ามีความสนใจมาฝึกอบรมเพราะอะไร มีสาขาใดที่สนใจเป็นพิเศษ และมีแผนที่จะพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายอะไร อย่างไร
  4. Letter of recommendation 3 ฉบับ
  5. ติดต่อคุณพรพิมล ภิรมย์ฤทธิ์ email: ponpimol.piromrit@hotmail.com โทร 02-256-4000 ต่อ 61815
  6. ปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 18 ก.ค. 2565 เวลา 24.00 น. วันสอบสัมภาษณ์ 11 ส.ค. 2565 (ภาควิชาฯ จะแจ้งเวลาสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครต่อไป)

  ใบสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2566  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  Update: วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 / Viewed: 5235

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.