รับสมัครแพทย์ใช้ทุนสาขาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 30 มิ.ย. 66

  รับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567
  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จำนวน 3 อัตรา)
  *จำนวนที่รับได้จริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 1 - 2 คน ตามความเหมาะสม และจากปัจจัย ต่างๆ เช่น นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข การจัดสรรแพทย์ใช้ทุน เป็นต้น

  เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมอายุรศาสตร์จะต้องใช้ทุน 1 ปี 11 เดือน จึงจะเรียนต่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในสาขาที่ตนเองสนใจได้

  เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากคะแนนสอบ ศรว.ขั้นที่ 1 & 2 + เกรดเฉลี่ยสะสม เกรด + อายุรศาสตร์ปี 4 (theory, clinical &skills) รวมเป็น 50% และคะแนนสัมภาษณ์ 50%

  เอกสารประกอบการสมัคร
  1. ใบสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2567
  2. คะแนน GPA และ คะแนนสอบ ศรว. 2 ครั้ง
  3. Personal statement น้องระบุให้ชัดเจนว่ามีความสนใจมาฝึกอบรมเพราะอะไร มีสาขาใดที่สนใจเป็นพิเศษ และมีแผนที่จะพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายอะไร อย่างไร
  4. Letter of recommendation 3 ฉบับ
  5. ติดต่อคุณพรพิมล ภิรมย์ฤทธิ์ E-mail: ponpimol.p@hotmail.com โทร 02-256-4000 ต่อ 61815
  6. ปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น. วันสอบสัมภาษณ์ 31 กรกฎาคม 2566 (ภาควิชาฯ จะแจ้งเวลาสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครต่อไป) ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง

  ดาวน์โหลด:
  ปีการศึกษา 2567 (06 06 23).pdf   Downloads: 554
  Update: วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 / Viewed: 6958

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.