รับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2565

 • 24 มิ.ย. 64

  การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565


  นโยบายการรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
       สาขาวิชาฯ มีนโยบายในการรับและคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาฯ ให้กระบวนการคัดเลือก
  เป็นไปด้วยความสมอภาค โปร่งใส เท่าเทียม ยุติธรรมและตรวจสอบได้

  กระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  ในแต่ละปีการศึกษา สาขาวิชาฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้
  1. ประกาศนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาฯ ให้เป็นที่ทราบในเว็บไซต์ภาควิชาอายุรศาสตร์ฯ (http://www.cumedicine.org)
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาฯ ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ประจำ
  สาขาวิชาและตัวแทนของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาฯ
  3. ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมส่งเอกสารที่สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ครบถ้วนก่อนการสัมภาษณ์ และเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจฯ กำหนด
  4. คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาผู้สมัครตามเกณฑ์การคัดเลือก
  5. ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาฯ อย่างเป็นทางการให้เป็นที่ทราบและเข้าถึงได้
  โดยประกอบไปด้วยผู้ได้รับการคัดเลือก 7 ตำแหน่ง และผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง 2 ตำแหน่ง
  6. ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการคัดเลือกได้ที่สมาคมสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใน 30 วันหลังประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาฯ อย่างเป็นทางการ

  เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)       

  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

  คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

  หลักฐานประกอบการสมัคร (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

  ** ปิดรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ สอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบก่อน 1 สัปดาห์ **
  ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น M ฝั่ง EC โซน C (ขึ้นลิฟต์แก้ว)
  นางขวัญเรือน พวงชมภู kwanreun.p@chulahospital.org  / นางสาวภัทรภร ภัครวงศธร pattaraporn.p@chulahospital.org
  เบอร์โทร 02-256 4184, 4291 ต่อ 0 หรือ 02-256 4000 กด 80121-3 ต่อ 0
  ส่งไปรษณีย์ได้ที่ นางขวัญเรือน พวงชมภู สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  1873 ถนนพระราม 4 แขวง/เขต ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 (วงเล็บมุมซอง สมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2565)

  Update: วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 / Viewed: 1875

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.