หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2568 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 26 พ.ค. 67

  แนวทางการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์

  • แนวทางนี้ใช้สาหรับการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ โครงการหลัก รพ.จุฬาลงกรณ์, โครงการร่วม รพ.จุฬาลงกรณ์ - ม.นเรศวร, และ โครงการร่วมพิเศษ รพ.จุฬาลงกรณ์ – รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี (วนรพ.พระปกเกล้าฯ ปีละ 6 เดือน)
  • สำหรับแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรอนุสาขาโลหิตวิทยา ประสาทวิทยา มะเร็งวิทยา และตจวิทยา กรุณาติดต่อสาขาวิชาโดยตรง

   เกณฑ์การคัดเลือก

  1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบของแพทยสภาและราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
  2. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามประกาศของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ.2559 (https://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/6Rh8Ee6Pu0Qf7Vq4De2S.pdf)

         ภาควิชามีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน โดยมีคณาจารย์จาก ม.นเรศวร และ รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก

  การตัดสินการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน พิจารณาจากข้อมูลดังนี้ 

  1. คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และคะแนนในรายวิชาอายุรศาสตร์
  2. คะแนน ศรว. ขั้นที่ 1 และ 2
  3. จดหมาย/คาแนะนาจากผู้ร่วมงาน
  4. คะแนนต้นสังกัด
  5. คะแนนจากการสัมภาษณ์

  ตำแหน่งแพทย์ประจาบ้านในแต่ละโครงการ (อัตราตำแหน่งปีการฝึกอบรม 2567) 

        
        *อาจปรับตำแหน่งแบบต้นสังกัดเพิ่มขึ้น ขึ้นกับคุณสมบัติของผู้สมัคร

  Timeline ของการสมัคร

         
  อาจารย์ผู้ประสานงานการรับแพทย์ประจำบ้าน : รศ.พญ.รภัส พิทยานนท์ Rapat125@gmail.com
  เจ้าหน้าที่ประสานงานการรับแพทย์ประจำบ้าน : คุณคนธวัลย์ ศิริเกตุมณีรัตน์ postgrad_med@chula.md
  เบอร์ติดต่อ 02-256-4000 ต่อ 61819

  *ผู้สมัครสามารถอุทธรณ์ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ได้ภายหลังประกาศผลการคัดเลือกจากราชวิทยาลัยฯ 2 สัปดาห์ ผ่าน Email : Postgrad_med@chula.md

  (ดาวน์โหลด แนวทางการสมัคร และ เอกสารแสดงความจำนงสมัครแพทย์ประจำบ้าน ด้านล่าง)

  ดาวน์โหลด:
  [Criteria] เกณฑ์การคัดเลือกและแนวทางการสมัคร (19 03 24).pdf   Downloads: 224
  [Form] เอกสารแสดงความจำนงสมัครแพทย์ประจำบ้าน (19 03 24).pdf   Downloads: 179
  Update: วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 / Viewed: 1018

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.