หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2568 สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 12 พ.ค. 67

  การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2568

  นโยบายการรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
          สาขาวิชาฯ มีนโยบายในการรับและคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเสมอภาค โปร่งใส เท่าเทียม ยุติธรรมและตรวจสอบได้

  กระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม    
      ในแต่ละปีการศึกษา สาขาวิชาฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้
     1.ประกาศนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ให้เป็นที่ทราบในเว็บไซต์ภาควิชาอายุรศาสตร์ฯ                       (http://www.cumedicine.org) 
      2.แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาและตัวแทนของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ 
      3.ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมส่งเอกสารที่สาขาวิชาต่อมไร้ท่อฯ ครบถ้วนก่อนการสัมภาษณ์ และเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่สาขาวิชาต่อมไร้ท่อฯ กำหนด
      4.คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาผู้สมัครตามเกณฑ์การคัดเลือก
      5.ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ อย่างเป็นทางการให้เป็นที่ทราบและเข้าถึงได้ โดยประกอบไปด้วยผู้ได้รับการคัดเลือก 4 ตำแหน่ง         และผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง 2 ตำแหน่ง
      6.ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการคัดเลือกได้ที่สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทยภายใน 30 วันหลังประกาศผลการคัดเลือกแพทย์         ประจำบ้านอนุสาขาฯ อย่างเป็นทางการ

  เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
        สาขาวิชาฯ มีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกฯ โดยจะมีการทบทวนทุกปี โดยพิจารณาการให้คะแนนจากหลักฐานที่ใช้ในการสมัครร่วมกับคะแนนการสัมภาษณ์ รวมทั้งมีแบบฟอร์มบันทึกวิธีการพิจารณาที่ชัดเจน โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงไม่มีการแบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือภาวะทุพพลภาพ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกดังนี้ 
      - ความน่าจะเป็นอายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ ที่มีความรู้ ความสามารถ จริยธรรม และเจตคติที่ดี
      - ทักษะและเจตนารมณ์ ความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
      - ความคิดริเริ่ม เช่น งานวิจัย หรือ งานพัฒนาคุณภาพ
      - ความต้องการอายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ ของต้นสังกัด/พื้นที่ชุมชน/ศักยภาพในการเป็นอาจารย์แพทย์
        โดยผู้ได้รับการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นสมควร    

  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
          1.ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ               เวชกรรมแล้ว และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
                  a)เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรในสาขาอายุรศาสตร์ หรือ
                  b)เป็นแพทย์ประจำบ้านปีสุดท้ายในการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ (ขณะยื่นใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม) หรือ
                  c)เป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ในปีการศึกษานั้น (ขณะยื่นใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม)
          2.ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมมีหลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วน อันประกอบด้วย ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบรับ               รองการทำงาน 3 ฉบับ และ วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ (หากมี) 
          3.ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ทางสถาบันกำหนดล่วงหน้า 
          4.สาขาวิชาฯ จะคัดเลือกผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากเอกสารที่ทำการยื่นสมัคร 
          5.สาขาวิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับที่กล่าวไว้ข้างต้น ตามความเหมาะสม 

  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4 คน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2568

   

   

  download เอกสารการสมัครและรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

  ดาวน์โหลด:
  1. หลักสูตรการฝึกอบรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566 (12 05 24).pdf   Downloads: 24
  2. ประกาศ การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2568 (12 05 24).pdf   Downloads: 27
  3. ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2568 (12 05 24).pdf   Downloads: 29
  4. ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2568 (12 05 24).pdf   Downloads: 34
  Update: วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 / Viewed: 221

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.