รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ประจำปีการศึกษา 2566

 • 30 มิ.ย. 65

           สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญอายุรแพทย์ผู้สนใจสมัครเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 5 ตำแหน่ง สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ คุณปนัดดา โทร 0-2256-4000 ต่อ 80506-7  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 กรกฎาคม 2565 และจะทำการสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 8กรกฎาคม 2565 เวลา 12:15-16:00 น. ที่สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ชั้น 5 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

            ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ในสาขาอายุรศาสตร์

  2. เป็นแพทย์ประจำบ้านปีสุดท้ายในการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์

  3. เป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ในปีการศึกษานั้น

  4. ผู้อบรมไม่มีภาระผูกพัน หรือติดทุนจากโรงพยาบาลต้นสังกัด

  5. สนับสนุนผู้อบรมที่ได้รับทุนจากสถาบันที่มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ

  การตัดสินการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด พิจารณาจากข้อมูลดังนี้

  1. ผลการเรียนในระดับแพทยศาสตรบัณฑิต
  2. ต้นสังกัดของผู้สมัคร
  3. ข้อมูลการทำงานจาก CV และหนังสือแนะนำตัวผู้สมัคร
  4. การสัมภาษณ์

  โดย มีกระบวนการในการคัดเลือก ดังนี้

  1. สาขาวิชาฯประกาศรับสมัครผู้รับการฝึกอบรม
  2. รวบรวมข้อมูลของผู้สมัคร
  3. สัมภาษณ์ผู้สมัครตามวันที่กำหนดซึ่งจะประกาศอีกครั้ง
  4. แจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัคร*
  5. แพทย์ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านทุกสาขา/อนุสาขาลงทะเบียน      (ด้วยตนเอง) ยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม โดยกรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียนผ่านทาง website ของแพทยสภา (รอประกาศจากแพทยสภา)
  6. รวบรวมหนังสือตอบรับการเข้าฝึกอบรมจากผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก   โดยดำเนินการตามขั้นตอนของราชวิทยาลัยฯ และแพทยสภา
  7. ดำเนินการคัดเลือกเพิ่มเติม กรณีที่ผู้สละสิทธิ์ หรือกรณีที่การสัมภาษณ์รอบแรกไม่เต็ม

  *คำตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สุด กรณีมีข้อสงสัยสามารถทำหนังสือเพื่อถึงหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เพื่อสอบถามข้อวินิจฉัย*

  เกณฑ์การคัดเลือกและแนวทางการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ.pdf

  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ.pdf

  Update: วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 / Viewed: 70

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.