แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ดูรายละเอียด

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ดูรายละเอียด

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

แพทย์หญิงฉันท์พิชา ธราธรพิสุทธิกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
สังกัด : โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

นายแพทย์พิชานนท์ มิ่งฉาย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
สังกัด : โรงพยาบาลพระปกเกล้า

นายแพทย์อารยะ ประยูรเวช

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
สังกัด : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

นายแพทย์กันตภพ ปัทมสิริกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
สังกัด : -

นายแพทย์ณัฐภัทร นิตินัย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
สังกัด : -

นายแพทย์พิเชฐ รัตนอาภา

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
สังกัด : -

นายแพทย์กันภัย วงษ์จริต

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

นายแพทย์ณัฐพล เกียรติกังวานชน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

นายแพทยนภนต์ หิรัญบูรณะ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

นายแพทย์ สมาธิ ปัทมธรรมกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

แพทย์หญิงอรจิรา มังคละมณี

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.