หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาการตรวจเอ็มอาร์ไอหัวใจและหลอดเลือด

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาการตรวจเอ็มอาร์ไอหัวใจและหลอดเลือด


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาการตรวจเอ็มอาร์ไอหัวใจและหลอดเลือด


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาการตรวจเอ็มอาร์ไอหัวใจและหลอดเลือด


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาการตรวจเอ็มอาร์ไอหัวใจและหลอดเลือด


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาการตรวจเอ็มอาร์ไอหัวใจและหลอดเลือด

นายแพทย์เมธัส ปัญญาวงศ์ขันติ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาการตรวจเอ็มอาร์ไอหัวใจและหลอดเลือด
สังกัด : -

แพทย์หญิงโสภิดา ธรรมมงคลชัย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาการตรวจเอ็มอาร์ไอหัวใจและหลอดเลือด
สังกัด : -

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.