แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ดูรายละเอียด

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ดูรายละเอียด

พันธกิจและผลลัพธ์

อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ดูรายละเอียด

การประเมินและพัฒนาหลักสูตร

อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ดูรายละเอียด

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นายแพทย์กรกช ศรีอนุวัติพงศ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

แพทย์หญิงขวัญสุรางค์ รัตนจันทร์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นายแพทย์รณวิทย์ ตั้งเหล่าวัฒนชัย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นายแพทย์สิทธิชัย จันทร์มณีเลิศ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

แพทย์หญิงกันตา เหรียญเสาวภาคย์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : รพ.ลพบุรี

นายแพทย์ชัยพงศ์ งามโชควัฒนา

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : รพ.ราชบุรี

แพทย์หญิงหทัยภัทร วีระวัฒนานันท์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : รพ.สวรรค์ประชารักษ์

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.