แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ดูรายละเอียด

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ดูรายละเอียด

พันธกิจและผลลัพธ์

อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ดูรายละเอียด

การประเมินและพัฒนาหลักสูตร

อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ดูรายละเอียด

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นายแพทย์นราวิชญ์ สมพรไพลิน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลพระปกเกล้า

นายแพทย์วิทยา สีลาผอง

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลอรัญประเทศ

นายแพทย์สรวิชญ์ คืนดี

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

แพทย์หญิงสุชาดา อินทร์ยา

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

นายแพทย์กรกช ศรีอนุวัติพงศ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

แพทย์หญิงขวัญสุรางค์ รัตนจันทร์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นายแพทย์รณวิทย์ ตั้งเหล่าวัฒนชัย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นายแพทย์สิทธิชัย จันทร์มณีเลิศ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.