หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ดูรายละเอียด

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ดูรายละเอียด

พันธกิจและผลลัพธ์

อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ดูรายละเอียด

การประเมินและพัฒนาหลักสูตร

อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ดูรายละเอียด

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

แพทย์หญิงดวงกมล วรรณเลิศสกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : -

แพทย์หญิงสินารักษ์ ศรีทองชัย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : -

นายแพทย์สิรภพ ศรีประเสริฐ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : -

นายแพทย์สุรชัย เล็กสุวรรณกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : -

นายแพทย์นราวิชญ์ สมพรไพลิน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลพระปกเกล้า

นายแพทย์วิทยา สีลาผอง

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลอรัญประเทศ

นายแพทย์สรวิชญ์ คืนดี

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

แพทย์หญิงสุชาดา อินทร์ยา

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.