หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์การทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์การทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์การทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์การทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์การทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์การทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม

นายแพทย์อภิชาต สุวรรณจันทร์รัศมี

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์การทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม
สังกัด : โรงพยาบาลสระบุรี

นายแพทย์สกล เจริญวีรกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์การทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.