แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

ดูรายละเอียด

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

ดูรายละเอียด

พันธกิจของการฝึกอบรม

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

แพทย์หญิงณุวรา ภรณวลัย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

แพทย์หญิงธิดารัตน์ สมรือแสน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

แพทย์หญิงไพลิน บุญกะยะ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

แพทย์หญิงมยุรา นิเทศนพกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

นายแพทย์ศีลวันต์ สถิตย์รัตนชีวิน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

แพทย์หญิงสโรชา พิพิธแสงจันทร์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

นายแพทย์สหรัฐ โยธินนรธรรม

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

แพทย์หญิงกุลชไม สิลาฐาปนสกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : รพ ตากสิน สำนักการเเพทย์ กรุงเทพมหานคร

แพทย์หญิงจิตรอนงค์ สูตรเลข

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

นายแพทย์ณภัทร จิรวัฒน์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : -

นายแพทย์พิภู ถาวรชีวิน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : -

นายแพทย์วุฒิชัย แซ่เฉิน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : -

นายแพทย์อภิรักษ์ จันทร์เพ็ง

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : -

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.