หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

ดูรายละเอียด

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

ดูรายละเอียด

พันธกิจของการฝึกอบรม

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

นายแพทย์กิตติภัฎ บุญญาวรกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : -

นายแพทย์เกรียงไกร ล้ำเมธี

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : -

นายแพทย์จารุกิตติ์ มงคลชัยอรัญญา

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : -

แพทย์หญิงบัณพร กิตติรัตนวศิน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : -

แพทย์หญิงสิรภัทร ธนทรัพย์อำไพ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : -

นายแพทย์เสฎฐวุฒิ วรวรุณศาสตร์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : -

นายแพทย์จารุดุลย์ โพธิ์เจริญ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

นายแพทย์ไตรรงค์ ชูทรงเดช

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : โรงพยาบาลสุรินทร์

นายแพทย์ศุภสิน นกร่อน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

แพทย์หญิงสโรชา วิวัฒน์เวคิน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์หญิงสุนฤดา หมั่นเขตวิทย์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : โรงพยาบาลสามพราน

นายแพทย์นพรุจ ยุทธนา

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : -

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.