หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์ปลูกถ่ายหัวใจ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์ปลูกถ่ายหัวใจ


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์ปลูกถ่ายหัวใจ


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์ปลูกถ่ายหัวใจ


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์ปลูกถ่ายหัวใจ


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์ปลูกถ่ายหัวใจ

แพทย์หญิงศุภาพิชญ์ หรดาล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์ปลูกถ่ายหัวใจ
สังกัด : -

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.