หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก

นายแพทย์ธีรัตน์ ชาติละออง

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก
สังกัด : -

นายแพทย์พีรพัฒน์ กวีวรญาณ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก
สังกัด : -

แพทย์หญิงมนัญชยา ฐาปนะสุต

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก
สังกัด : -

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.