แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก

นายแพทย์ธัชชาวุฒิ เทียนสันติสุข

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก

นายแพทย์นฤพัฒน์ แสงพรสุข

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก

แพทย์หญิงมนัญชยา ฐาปนะสุต

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.