หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

นายแพทย์จตุรงค์ กิจตระกูลรัตน์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : -

นายแพทย์ชยานันท์ สันติธรรมากร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : -

นายแพทย์ณัฏฏ์ฐภกรณ์ ใหมอ่อน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : -

นายแพทย์ธนวัฒน เสวาภัย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : -

แพทย์หญิงวรรณี เจียมใจไพบูลย์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : -

นายแพทย์สาริศ ภู่วิทยพันธุ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : -

นายแพทย์สุภวัส ถาวรแก้ว

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : -

แพทย์หญิงกรรวี สวัสดิไชย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

นายแพทย์เฉลิมชนม์ สุทธหลวง

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

นายแพทย์ณัฐสิทธิ์ ศุภเวชกรกิจ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย

นายแพทย์ธนา เลิศสุทธิเมตตา

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : โรงพยาบาลอรัญประเทศ

นายแพทย์ธัญพิสิษฐ์ ตระการวนิช

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

นายแพทย์วิณห์ กุลวิชิต

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : -

แพทย์หญิงอัจฉริยา วิพัฒนกิจเจริญ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : -

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.