หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์

แพทย์หญิงณัฐณิชา พัฒนาดี

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์
สังกัด : -

แพทย์หญิงนยนันท์ ปริญญโรจน์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์
สังกัด : -

แพทย์หญิงนิรินธน์ ศีตมโนชญ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์
สังกัด : -

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.