แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตโรคไต

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตโรคไต


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตโรคไต


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตโรคไต


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตโรคไต


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตโรคไต

นายแพทย์พงศ์พล สุทธิรักษ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตโรคไต

นายแพทย์สุริย์ ตั้งจิตต์ถาวรกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตโรคไต

นายแพทย์พฤทธิ์ คูศิริสิน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตโรคไต
สังกัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายแพทย์ปิยะณัฐ แก้วดวงเทียน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตโรคไต
สังกัด : -

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.