หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตโรคไต

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตโรคไต


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตโรคไต


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตโรคไต


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตโรคไต


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตโรคไต

นายแพทย์ธนัตถ์ เลิศอัศววิวัฒน์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตโรคไต
สังกัด : -

นายแพทย์พฤฒิ สร้อยเพชรเกษม

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตโรคไต
สังกัด : -

นายแพทย์สัจจา แจ้งจิตร์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตโรคไต
สังกัด : -

แพทย์หญิงอัญรินทร์ วรรณะกิตติรัตน์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตโรคไต
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.