แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประสาทวิทยา

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สาขาประสาทวิทยา


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สาขาประสาทวิทยา


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

สาขาประสาทวิทยา


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

สาขาประสาทวิทยา


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประสาทวิทยา

แพทย์หญิงธนาวรรณ ติรวีรขจร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา

นายแพทย์ธัชมัย สมิตะสิริ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา

นายแพทย์วัฒน์กร เลาหพิบูลรัตนา

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : -

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.