แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

ดูรายละเอียด

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

ดูรายละเอียด

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

ดูรายละเอียด

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

ดูรายละเอียด

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

นายแพทย์กรัณย์ ประสพสันติ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.