แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคของเส้นผมและหนังศีรษะ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาโรคของเส้นผมและหนังศีรษะ


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาโรคของเส้นผมและหนังศีรษะ


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาโรคของเส้นผมและหนังศีรษะ


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาโรคของเส้นผมและหนังศีรษะ


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคของเส้นผมและหนังศีรษะ

นายแพทย์กิตติธร สมโภชพฤฒิกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาโรคของเส้นผมและหนังศีรษะ
สังกัด : -

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.