หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สาขาโรคประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สาขาโรคประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

สาขาโรคประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

สาขาโรคประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ

นายแพทย์ภาสิน เหมะจุฑา

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
สาขาโรคประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ
สังกัด : -

แพทย์หญิงอรนุช เชื้อภักดี

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
สาขาโรคประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ
สังกัด : -

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.