แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สาขาโรคประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สาขาโรคประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

สาขาโรคประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

สาขาโรคประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ

แพทย์หญิงอรนุช เชื้อภักดี

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
สาขาโรคประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.