หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาประสาทวิทยาโรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อและการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาประสาทวิทยาโรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อและการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาประสาทวิทยาโรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อและการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาประสาทวิทยาโรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อและการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาประสาทวิทยาโรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อและการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาประสาทวิทยาโรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อและการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย

นายแพทย์ณัฐยุตม์ มหิทธาฟองกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาประสาทวิทยาโรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อและการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
สังกัด : -

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.