แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาประสาทวิทยาโรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อและการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาประสาทวิทยาโรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อและการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาประสาทวิทยาโรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อและการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาประสาทวิทยาโรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อและการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาประสาทวิทยาโรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อและการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาประสาทวิทยาโรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อและการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.