แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาประสาทวิทยาการทำงานขั้นสูงของสมองและกลุ่มโรคภาวะสมองเสื่อม

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาประสาทวิทยาการทำงานขั้นสูงของสมองและกลุ่มโรคภาวะสมองเสื่อม


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาประสาทวิทยาการทำงานขั้นสูงของสมองและกลุ่มโรคภาวะสมองเสื่อม


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาประสาทวิทยาการทำงานขั้นสูงของสมองและกลุ่มโรคภาวะสมองเสื่อม


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาประสาทวิทยาการทำงานขั้นสูงของสมองและกลุ่มโรคภาวะสมองเสื่อม


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาประสาทวิทยาการทำงานขั้นสูงของสมองและกลุ่มโรคภาวะสมองเสื่อม

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.