แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาประสาทโรคลมชัก

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาประสาทโรคลมชัก


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาประสาทโรคลมชัก


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาประสาทโรคลมชัก


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาประสาทโรคลมชัก


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาประสาทโรคลมชัก

นายแพทย์ภรัณย์พงศ์ เตมียะประดิษฐ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาประสาทโรคลมชัก

นายแพทย์พีรสิทธิ์ ตรีสุทราชีพ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 3
อนุสาขาประสาทโรคลมชัก
สังกัด : รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.