หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาประสาทโรคลมชัก

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาประสาทโรคลมชัก


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาประสาทโรคลมชัก


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาประสาทโรคลมชัก


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาประสาทโรคลมชัก


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาประสาทโรคลมชัก

แพทย์หญิงภัทรานิษฐ์ ทรงศรีชัยนันท์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาประสาทโรคลมชัก
สังกัด : -

นายแพทย์สมเจตน์ โตสำราญ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาประสาทโรคลมชัก
สังกัด : -

นายแพทย์พีรสิทธิ์ ตรีสุทราชีพ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 3
อนุสาขาประสาทโรคลมชัก
สังกัด : รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.