แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

ดูรายละเอียด

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

นายแพทย์เฉลิมชัย ชุมแสงโชติสกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
สังกัด : -

แพทย์หญิงณฐษร เล็กอุทัย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.