แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาการปลูกถ่ายอวัยวะ(ไต)

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาการปลูกถ่ายอวัยวะ(ไต)


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาการปลูกถ่ายอวัยวะ(ไต)


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาการปลูกถ่ายอวัยวะ(ไต)


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาการปลูกถ่ายอวัยวะ(ไต)


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาการปลูกถ่ายอวัยวะ(ไต)

นายแพทย์กิตติพันธ์ เชียรวิชัย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาการปลูกถ่ายอวัยวะ(ไต)
สังกัด : โรงพยาบาลหาดใหญ่

แพทย์หญิงศุภพิชญา ภิรมย์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาการปลูกถ่ายอวัยวะ(ไต)
สังกัด : -

แพทย์หญิงธันยธร วุฒิพุธนันท์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาการปลูกถ่ายอวัยวะ(ไต)

แพทย์หญิงนวลจันทร์ทิพย์ นัยรักษ์เสรี

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาการปลูกถ่ายอวัยวะ(ไต)

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.