แพทย์ประจำบ้าน สาขาโลหิตวิทยา

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาโลหิตวิทยา

ดูรายละเอียด

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้าน

สาขาโลหิตวิทยา

ดูรายละเอียด

พันธกิจของการฝึกอบรม

สาขาโลหิตวิทยา

ดูรายละเอียด

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

สาขาโลหิตวิทยา

ดูรายละเอียด

รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน สาขาโลหิตวิทยา

แพทย์หญิงกมลชนก ตันโชติกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาโลหิตวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

แพทย์หญิงณสวรรณ รตินันทกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาโลหิตวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลพระปกเกล้า

นายแพทย์ภาสกร เจริญสักสวรรค์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาโลหิตวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

แพทย์หญิงวรปภัส สุวิวัฒนาการ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาโลหิตวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลระยอง

แพทย์หญิงกมลธร ศรีสุวรรณกิจ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาโลหิตวิทยา
สังกัด : -

แพทย์หญิงฐิติรัตน์ ถิระโชติกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2
สาขาโลหิตวิทยา

แพทย์หญิงมุทิตา สุรกิจบวร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2
สาขาโลหิตวิทยา

แพทย์หญิงวรางคนา อัศววงศ์สวัสดิ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2
สาขาโลหิตวิทยา

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.