แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโลหิตวิทยา

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สาขาโลหิตวิทยา

ดูรายละเอียด

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สาขาโลหิตวิทยา

ดูรายละเอียด

พันธกิจของการฝึกอบรม

สาขาโลหิตวิทยา

ดูรายละเอียด

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

สาขาโลหิตวิทยา

ดูรายละเอียด

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโลหิตวิทยา

แพทย์หญิงฐิติรัตน์ ถิระโชติกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
สาขาโลหิตวิทยา

แพทย์หญิงมุทิตา สุรกิจบวร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
สาขาโลหิตวิทยา

แพทย์หญิงวรางคนา อัศววงศ์สวัสดิ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
สาขาโลหิตวิทยา

แพทย์หญิงกฤษณา ปานรงค์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
สาขาโลหิตวิทยา
สังกัด : -

แพทย์หญิงนวลรัตน์ ตั้งชีวินศิริกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
สาขาโลหิตวิทยา
สังกัด : -

นายแพทย์พิชยุตม์ บุญญาบารมี

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
สาขาโลหิตวิทยา

นายแพทย์รณกฤต ทัฬหกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
สาขาโลหิตวิทยา

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.