หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

แพทย์ประจำบ้าน สาขาโลหิตวิทยา

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาโลหิตวิทยา

ดูรายละเอียด

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้าน

สาขาโลหิตวิทยา

ดูรายละเอียด

พันธกิจของการฝึกอบรม

สาขาโลหิตวิทยา

ดูรายละเอียด

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

สาขาโลหิตวิทยา

ดูรายละเอียด

รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน สาขาโลหิตวิทยา

นายแพทย์ทัศไนย สัตยรักษา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาโลหิตวิทยา
สังกัด : -

แพทย์หญิงนันทวรรณ นำเกียรติสกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาโลหิตวิทยา
สังกัด : -

แพทย์หญิงกมลชนก ตันโชติกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2
สาขาโลหิตวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

แพทย์หญิงณสวรรณ รตินันทกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2
สาขาโลหิตวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลพระปกเกล้า

นายแพทย์ภาสกร เจริญสักสวรรค์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2
สาขาโลหิตวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

แพทย์หญิงวรปภัส สุวิวัฒนาการ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2
สาขาโลหิตวิทยา
สังกัด : โรงพยาบาลระยอง

แพทย์หญิงกมลธร ศรีสุวรรณกิจ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2
สาขาโลหิตวิทยา
สังกัด : -

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.