หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

แพทย์หญิงธนัชพร แสงมณี

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
สังกัด : -

นายแพทย์นนทกร ลิขิตวิทยา

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
สังกัด : -

แพทย์หญิงสุพพตา เมธารักษ์ชีพ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 3
อนุสาขาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
สังกัด : อิสระ

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.