แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาด้านความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทและการเคลื่อนไหวทางเดินอาหาร

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาด้านความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทและการเคลื่อนไหวทางเดินอาหาร


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาด้านความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทและการเคลื่อนไหวทางเดินอาหาร


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาด้านความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทและการเคลื่อนไหวทางเดินอาหาร


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาด้านความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทและการเคลื่อนไหวทางเดินอาหาร


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาด้านความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทและการเคลื่อนไหวทางเดินอาหาร

นายแพทย์กวิน ตั้งวรพงศ์ชัย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาด้านความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทและการเคลื่อนไหวทางเดินอาหาร
สังกัด : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายแพทย์พัชรพล ชูวงศ์โกมล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาด้านความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทและการเคลื่อนไหวทางเดินอาหาร
สังกัด : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.