หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ

ดูรายละเอียด

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ

ดูรายละเอียด

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ

ดูรายละเอียด

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ

ดูรายละเอียด

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ

แพทย์หญิงจิณห์จุทา เงยวิจิตร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ
สังกัด : -

นายแพทย์ยอด ปิ่นโรจน์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ
สังกัด : -

แพทย์หญิงเอกฤทัย สุวรรณนาคินทร์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ
สังกัด : -

นายแพทย์ธนากร กอศุภฤกษ์ชัย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ
สังกัด : โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

แพทย์หญิงสิริญชา ปิติปัญญากุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ
สังกัด : กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.