หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ประจำปีการศึกษา 2567

 • 09 เม.ย. 67

  สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญอายุรแพทย์ผู้สนใจสมัครเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 5 ตำแหน่ง สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ คุณปนัดดา โทร 0-2256-4000 ต่อ 80506-7 สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ชั้น 5 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

  ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ในสาขาอายุรศาสตร์

  2. เป็นแพทย์ประจำบ้านปีสุดท้ายในการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์

  3. เป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ในปีการศึกษานั้น

  4. ผู้อบรมไม่มีภาระผูกพัน หรือติดทุนจากโรงพยาบาลต้นสังกัด

  5. สนับสนุนผู้อบรมที่ได้รับทุนจากสถาบันที่มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ

  เอกสารที่ใช้สมัคร

  1. รูปถ่ายพร้อม curriculum vitae 1 ชุด

  2. สำเนา transcript แพทยศาสตรบัณฑิต 1 ชุด

  3. personal statement 1 ชุด

  4. ใบรับรองคุณสมบัติ (recommendation) ปิดผนึก จำนวน 2 ชุด

  การตัดสินการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด พิจารณาจากข้อมูลดังนี้

  1. ผลการเรียนในระดับแพทยศาสตรบัณฑิต
  2. ประสบการณ์การทำงานบริการเพื่อสังคมและองค์กร
  3. ประวัติการทำงานวิจัยและงานสอน
  4. ต้นสังกัดของผู้สมัคร
  5. คุณสมบัติที่เป็นไปตามพันธกิจของหลักสูตร
  6. การสัมภาษณ์

  โดย มีกระบวนการในการคัดเลือก ดังนี้

  1. สาขาวิชาฯประกาศรับสมัครผู้รับการฝึกอบรม
  2. รวบรวมข้อมูลของผู้สมัคร
  3. สัมภาษณ์ผู้สมัครตามวันที่กำหนดซึ่งจะประกาศอีกครั้ง
  4. แจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัคร*
  5. แพทย์ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านทุกสาขา/อนุสาขาลงทะเบียน (ด้วยตนเอง) ยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม โดยกรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียนผ่านทาง website ของแพทยสภา (รอประกาศจากแพทยสภา)
  6. รวบรวมหนังสือตอบรับการเข้าฝึกอบรมจากผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก โดยดำเนินการตามขั้นตอนของราชวิทยาลัยฯ และแพทยสภา
  7. ดำเนินการคัดเลือกเพิ่มเติม กรณีที่ผู้สละสิทธิ์ หรือกรณีที่การสัมภาษณ์รอบแรกไม่เต็ม

   

  *คำตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สุด กรณีมีข้อสงสัยสามารถทำหนังสือเพื่อถึงหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เพื่อสอบถามข้อวินิจฉัย*

  รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ https://www.cumedicine.org/2015/web/fellow.php?d_id=2

   

  ดาวน์โหลด เกณฑ์การรับสมัตร และหลักสูตรการเรียน

  ดาวน์โหลด:
  Criteria_เกณฑ์การคัดเลือกและแนวทางการสมัครเข้ารับการอบรม (03 04 24).pdf   Downloads: 51
  Course_หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ (03 04 24).pdf   Downloads: 55
  Update: วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 / Viewed: 102

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.